Zarządzenia

Zarządzenie Nr 112/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14.05.2008 w sprawie ofert na realizację zadań publicznych w 2008r

Zarządzenie Nr 112/2008

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 14.05.2008

 

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008r. w następujących dziedzinach:

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej: 

- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
- organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych

Kwota przeznaczona na realizację zadania w II konkursie wynosi 18 400 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadania w I konkursie wyniosła 181,600 zł, w roku 2007 przeznaczono na ten cel kwotę 200.000zł.

 


Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 14 czerwca 2008r. godz. 15
30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.


Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.


Oferty podmiotów, które nie wykażą się prawidłowym i terminowym rozliczeniem dotacji przyznanych w roku 2007 nie będą brane pod uwagę podczas konkursu.

Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2008 r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania, oraz jego atrakcyjność,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- wymagany jest co najmniej 10 procentowy wkład własny w kalkulacji budżetu zadania,

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

 

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

 

 

 

Jolanta Piotrowska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2008 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1473
14 maja 2008 15:04 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumnetu.