Zarządzenia

Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 215/2016

Burmistrz Miasta Giżycka

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm. )
ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
w następujących dziedzinach:

 

I. Rodzaje zadań

1. Zadania  z  zakresu  kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego:

a) organizacja koncertu muzyki elektronicznej w dniu 3 czerwca 2016 r. na plaży miejskiej, (20 000 zł),

b) organizacja koncertu gwiazdy muzyki hip-hop w dniu 23 lipca 2016 r., (30 000 zł).

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań w roku 2016 wynosi 50 000 zł.

 

2. Zadania  z  zakresu  kultury fizycznej:

a)        propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej,

b)        organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży,

c)        organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,

d)       wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,

e)        wspieranie projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji oraz wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach
i klubach w tym aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach w tym dofinansowanie korzystania z obiektów sportowych przez kluby sportowe
i stowarzyszenia, oraz pomoc z zakupie strojów sportowych reklamujących miasto Giżycko,

f)         podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej

g)        wspieranie udziału Organizacji Pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto Giżycko.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań w roku 2016 wynosi 20 000 zł.

 

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w IV otwartym konkursie ofert w 2016 roku wynosi 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych).

II. Termin i tryb wyboru ofert:

1.    Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 25.04.2016 r. do godz. 16.00 zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2.    Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania”.

3.    Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania.

4.    Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn, zm. ).

5.    Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

6.    Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu  31 grudnia  2016 roku.

 

7.   Kryteria oceny oferty:

a)      możliwość realizacji zadania przez publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy,

b)     kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

d)     wkład własny w  wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

-     wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej  

       lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w

       Giżycku,

 -    wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie   

       wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej,

-     wkład osobowy powinien być udokumentowany przez organizację np.  poprzez   

        zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności  

       pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie   

       o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania,

e)      pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności
i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.

 

8. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu  Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, tel. 87 7324 137.

9. Dokumenty podstawowe:

a)     prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów),  upoważnienia muszą być dołączone do oferty,

b)    dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

 

Załącznik do ogłoszenia – KARTA OCENY OFERTY

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

 

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, I p.

 

Burmistrza Miasta
/-/
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.03.2016
Dokument wytworzony przez: Biuro Promocji i Polityki Społecznej (BPS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2016 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1258
05 kwietnia 2016 14:33 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2016 14:20 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Opublikowanie dokumentu.
05 kwietnia 2016 12:43 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [karta_oceny_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)