Zarządzenia

Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20.11.2015 r. Ogłoszenie otwartego konkurs ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka w roku 2016.

Zarządzenie Nr 156/2015
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia  20.11.2015 r.

Burmistrz Miasta Giżycka działając w oparciu o zapisy art. 28 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.( j.t. Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857, z późn. zm. ), art.11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z póz. zm. ) oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 ( j.t.  Dz. U. 2013. Nr  885, z póz. zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert dla  klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

I. Wysokość wsparcia finansowego

Kwota przewidziana w budżecie Miasta Giżycka na ten cel to 250 000,00zł.

II. Rodzaj i warunki realizacji zadania

Finansowe wsparcie działalności klubów sportowych w okresie od 01.01. 2016 r. do 31.12.2016 r. Dotacje celowe mogą  uzyskać kluby sportowe działające na terenie Miasta Giżycka, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1. Realizuje cele publiczne poprzez:

- poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Miasta,

- zachęcanie mieszkańców miasta do udziału w sporcie i rekreacji,

- poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców,

- zaspakajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców, zawodników,

- pobudzenie kreatywności i wpływu na rozwój sportu na terenie Miasta,

- zaangażowanie jak największej liczby dzieci i młodzieży,

- kreowanie pozytywnego wizerunku Giżycka poprzez udział w widowiskach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym,

- popularyzację uprawiania sportu wśród osób starszych.

 Dotacja  może być przeznaczona  w szczególności na:

- realizację programów szkolenia sportowego,

- zakup sprzętu sportowego,

- pokrycie kosztów uczestnictwa w  zawodach,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

-finansowanie stypendiów sportowych,

-wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 

Termin i tryb wyboru ofert:

1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 10.12. 2015 r. do godz 15.30  zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania”.

3. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania. 

4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

5. Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2016 roku.

6. Kryteria oceny oferty:

a) możliwość realizacji zadania  publicznego przez klub sportowy,

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

d) wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego,

- wkład finansowy stanowią środki finansowe własne klubu lub pozyskane  ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w Giżycku,

- wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków klubu,

- wkład osobowy powinien być udokumentowany przez klub np. poprzez zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania,

e) pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.

 

7. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

8. Dokumenty podstawowe:

a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów ( lub określonych rodzajów dokumentów ), upoważnienia muszą być dołączone do oferty,

b) dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru,

c) formularze do pobrania ze strony internetowej gizycko.pl zakładka Organizacje pozarządowe dział Formularze wniosków do pobrania.

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

 

   z up. Burmistrza Miasta

                  /-/

         Roman Łożyński

 Zastępca Burmistrza Miasta

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.11.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2015 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 2002
20 listopada 2015 14:17 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 13:50 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 13:49 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)