Zarządzenia

Zarządznie Nr 155/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20.11.2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, ochrona zwierząt.

Zarządzenie Nr 155/2015
Burmistrz Miasta Giżycka
z dnia 20.11.2015 r.

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w następujących dziedzinach:

I. Rodzaje zadań

1. Zadania  z  zakresu  ochrony  zdrowia:

a)      badania  profilaktyczne  dzieci  i  dorosłych,

b)      porady  logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie  realizowane  przez  pedagoga specjalnego,

c)       szczepienia profilaktyczne,

d)     rehabilitacja osób niewidomych i tracących  wzrok, 

e)      działania wynikające  z  potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta -  opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,

f)       akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na  wodzie”,

g)      imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,

h)      inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających  do  zaznajamiania mieszkańców z czynnikami  szkodliwymi  dla  zdrowia  oraz ich skutkami,

i)        działania wspierające osoby niepełnosprawne,

j)        podejmowanie innych  działań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2016 wynosi 60 000zł, w roku 2015 przeznaczono na ten cel kwotę 60 000zł.

 

2. Zadania  z  zakresu  opieki  społecznej:

a)      świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania,

b)      działania  z  zakresu  profilaktyki  i  opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań  z  zakresu  pomocy społecznej wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  gminy, w tym tworzenie  i  realizacja  programów  osłonowych,

c)      działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie,

d)     działania wspierające rodziny wielodzietne,

e)      działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2016 wynosi 30 000zł, w roku 2015 przeznaczono na ten cel kwotę 30 000zł.

 

3. Zadania  z  zakresu  kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego:

a)      organizacja  imprez  kulturalnych  na  terenie  miasta, 

b)      organizacja imprez patriotycznych  i przedsięwzięć  z  zakresu  ochrony dziedzictwa narodowego,

c)      wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,

d)     wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,

e)      wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwój mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2016 wynosi 68 000zł, w roku 2015 przeznaczono na ten cel kwotę 118 000zł.

 

4. Zadania  z  zakresu  kultury fizycznej:

a)        propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej,

b)        organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży,

c)        organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,

d)       wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,

e)        wspieranie projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji oraz wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach w tym aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach w tym dofinansowanie korzystania z obiektów sportowych przez kluby sportowe  i stowarzyszenia, oraz pomoc z zakupie strojów sportowych reklamujących miasto Giżycko,

f)         podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej,

g)        wspieranie udziału Organizacji Pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto Giżycko.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2016 wynosi 150 000zł, w roku 2015 przeznaczono na ten cel  kwotę 330 000zł.

 

5. Zadania z zakresu ochrony zwierząt

a)        wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt – czasowe sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,

b)        propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2016 wynosi 30 000zł, w roku 2015 przeznaczono na ten cel  kwotę 30 000zł.

 

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w 2016 roku wynosi 588 000zł ( słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych ).

II. Termin i tryb wyboru ofert:

  1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 10.12.2015 r. do godz 15:30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
  2. Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania”.
  3. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania.
  4. Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn, zm. ).
  5. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.
  6. Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu  31 grudnia  2016 roku.

7.   Kryteria oceny oferty:

a)      możliwość realizacji zadania przez publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy,

b)     kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

d)     wkład własny w  wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

-     wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej  lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w Giżycku,

 -    wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie  wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej,

 -    wkład osobowy powinien być udokumentowany przez organizację np.  poprzez  zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie   
o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania,

e)      pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.

8. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu  Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

9. Dokumenty podstawowe:

a)     prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów),  upoważnienia muszą być dołączone do oferty,

b)    dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

 

Załącznik do ogłoszenia – KARTA OCENY OFERTY

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

  z up. Burmistrza Miasta

                 /-/

       Roman Łożyński

Zastępca Burmistrza Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.11.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2015 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 2204
20 listopada 2015 14:17 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 14:14 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 13:50 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)