Zarządzenia

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 31.12.2014r. ogłoszenie otwartego konkursu oferta na realizacje zadań publicznych w roku 2015. Zmienione Zarządzeniem Nr15/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 07.01.2015 r.

Zarządzenie Nr 14/2014

 Burmistrz Miasta Giżycka

 z dnia 31.12.2014r.

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. w następujących dziedzinach:

I. Rodzaje zadań

 1. Zadania  z  zakresu  ochrony  zdrowia:

 •badania  profilaktyczne  dzieci  i  dorosłych, •porady  logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie  realizowane  przez  pedagoga specjalnego,

 •szczepienia profilaktyczne,

 •rehabilitacja osób niewidomych i tracących  wzrok,

  •działania wynikające  z  potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta -  opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,

 •akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na  wodzie”,

 •imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,

 •inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających  do  zaznajamiania mieszkańców z czynnikami  szkodliwymi  dla  zdrowia  oraz ich skutkami,

 •podejmowanie innych  działań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2015 wynosi 20.000zł, w roku 2014 przeznaczono na ten cel kwotę 40.000 zł.

2. Zadania  z  zakresu  opieki  społecznej:

 •świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania,

 •działania  z  zakresu  profilaktyki  i  opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań  z  zakresu  pomocy społecznej wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  gminy, w tym tworzenie  i  realizacja  programów  osłonowych,

 •działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie,

 •działania wspierające rodziny wielodzietne.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2015 wynosi 10.000 zł, w roku 2014 przeznaczono na ten cel kwotę 20.000zł.

3. Zadania  z  zakresu  kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego:

 •organizacja  imprez  kulturalnych  na  terenie  miasta, 

 •organizacja imprez patriotycznych  i przedsięwzięć  z  zakresu  ochrony dziedzictwa narodowego,

 •imprezy  popularyzujące  Twierdzę  Boyen,

 •wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,

 •wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,

 •wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwój mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2015 wynosi 88.000 , w roku 2014 przeznaczono na ten cel kwotę 78.000zł.

4. Zadania  z  zakresu  kultury fizycznej:

 •propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej,

 •organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży,

 •organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,

 •wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,

 •wspieranie projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji oraz wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach w tym aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach w tym dofinansowanie korzystania z obiektów sportowych przez kluby sportowe i stowarzyszenia, oraz pomoc z zakupie strojów sportowych reklamujących miasto Giżycko,

 •podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej,

 •wspieranie udziału Organizacji Pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto Giżycko.

 Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2015 wynosi 40.000 zł, w roku 2014 przeznaczono na ten cel  kwotę 150.000zł.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w 2015 roku wynosi 158.000zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

II. Termin i tryb wyboru ofert:

 1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 30 stycznia 2015 r. do godz 15:30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 2.Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania”.

 3.Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania.

 4.Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146).

 5.Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

 6.Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu  31 grudnia  2015 roku.

 7.Kryteria oceny oferty:

 a)możliwość realizacji zadania przez publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy

 b)kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 c)jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

 d)wkład własny w  wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

- wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowejlub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w Giżycku

 - wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego

 – w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej

 - wkład osobowy powinien być udokumentowany przez organizację np.  poprzez zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania

e)pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.

8. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Urzędy  Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

 9. Dokumenty podstawowe:

a)prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów),  upoważnienia muszą być dołączone do oferty,

 b)dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

 

Załącznik do ogłoszenia – KARTA OCENY OFERTY

 Pouczenie: Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:  

 - Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

 - Biuletyn Informacji Publicznej,

 - Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

     Burmistrz Miasta    

               /-/  

Wojciech Karol Iwaszkiewicz 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2014 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1461
13 stycznia 2016 13:58 (Grażyna Piotrowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 10:04 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 10:04 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)