Zarządzenia

Zarządzenie Nr 293/2013 z dnia 28.05.2013r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013r. w dziedzinie kultury fizycznej

                                                                                Zarządzenie Nr 293/2013

Burmistrz Miasta Giżycka

z dnia 28.05.2013r.

 

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w 2013r. w dziedzinie kultury fizycznej.

 

I. Rodzaje zadań

     Zadania z  zakresu kultury fizycznej - II etap  konkurs ofert na realizację zadań na kwotę 30.000zł

 • propagowanie      wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej,
 • organizacja      czasu wolnego  dzieci i młodzieży,
 • organizacja      imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • wspieranie      upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych      środowiskach i klubach,
 • wspieranie      projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach      sportowych przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji oraz      wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w      różnych środowiskach i klubach w tym aktywności sportowej w różnych      środowiskach i klubach w tym dofinansowanie korzystania z obiektów sportowych      przez kluby sportowe i stowarzyszenia, oraz pomoc z zakupie strojów      sportowych reklamujących miasto Giżycko,
 • podejmowanie      wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej
 • wspieranie      udziału Organizacji Pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych      promujących miasto Giżycko.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 60.000 zł, w tym w I etapie przeznaczono 30.000zł oraz w II etapie również 30.000zł. W roku 2012 przeznaczono na ten cel  kwotę 60.000zł.

 

II. Termin i tryb wyboru ofert:

 1. 1.    Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 25.06.2013 r. do godz 15:30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 2. 2.    Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania”.
 3. 3.    Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania.
 4. 4.    Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
 5. 5.    Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.
 6. 6.    Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu  31.12.2013 roku.

7.   Kryteria oceny oferty:

a)      możliwość realizacji zadania przez publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy

b)     kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

d)     wkład własny w  wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

-     wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w Giżycku

  -    wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej

 -   wkład osobowy powinien być udokumentowany przez organizację np.  poprzez zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie  o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania

e)     pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w  poprzednich okresach.

 

8. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Urzędu  Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

9. Dokumenty podstawowe:

a)     prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów),  upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

b)    dołączony do oferty wypełniona ankieta ( do pobrania z www.gizycko.pl zakładka Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania,

c)     dołączony do oferty aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

 

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

 Burmistrz Miasta

             /-/

 Jolanta Piotrowska 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.05.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2013 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1241
28 maja 2013 14:46 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu.
28 maja 2013 14:46 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu.
28 maja 2013 14:46 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu.