Zarządzenia

Zarządzenie nr 130/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie: ogłaszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. w następujących dziedzinach

Zarządzenie Nr 130/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 23.12.2011r.

 

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. w następujących dziedzinach:

 

1. Zadania  z  zakresu  ochrony  zdrowia:

 • badania  profilaktyczne  dzieci  i  dorosłych,
 • porady  logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie  realizowane  przez  pedagoga specjalnego,
 •  szczepienia profilaktyczne,
 • rehabilitacja osób niewidomych i tracących  wzrok, 
 • działania wynikające  z  rozeznanych  potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta -  opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,
 • akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na  wodzie”,
 • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,
 • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających  do  zaznajamiania mieszkańców z czynnikami  szkodliwymi  dla  zdrowia  oraz ich skutkami,
 • podejmowanie innych  działań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2012 (według projektu budżetu) wynosi 20.000 zł, w roku 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 40.000 zł.

 

2. Zadania  z  zakresu  opieki  społecznej:

 • świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania,
 • działania  z  zakresu  profilaktyki  i  opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań  z  zakresu  pomocy społecznej wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  gminy, w tym tworzenie  i  realizacja  programów  osłonowych,
 • działania związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2012 (według projektu budżetu) wynosi 10.000 zł, w roku 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 10.000zł.

 

3. Zadania  z  zakresu  kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego:

 • organizacja  imprez  kulturalnych  na  terenie  miasta, 
 • organizacja imprez patriotycznych  i przedsięwzięć  z  zakresu  ochrony dziedzictwa narodowego,
 • imprezy  popularyzujące  Twierdzę  Boyen,
 • obchody „Święta flagi – 2 Maja”,
 • konkurs/plener/wystawa „Giżycko w obiektywie”,
 • obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego,
 • opracowanie i publikacja materiałów związanych z 400 -  leciem Miasta Giżycka, 
 • organizacja przedsięwzięć związanych z 400 rocznicą nadania Giżycku praw miejskich.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2012 (według projektu budżetu) wynosi 30.000 zł, w roku 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 50.000zł.

 

4. Zadania z  zakresu kultury fizycznej:

a)      propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej,

b)      organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży,

c)      organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,

d)     organizacja imprez sportowych, towarzyszących EURO 2012.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2012 (według projektu budżetu) wynosi 60.000 zł, w roku 2011 przeznaczono na ten cel  kwotę 80.000zł.


Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 13 stycznia 2012r. do godz 15:30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej
www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.

 

Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.


Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2012r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; (minimum 10% finansowy wkład własny),

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

W przypadku nieuchwalenia budżetu Miasta w grudniu 2011 roku, lub ujęcia w budżecie innych kwot niż podanych w ogłoszeniu, konkurs może być unieważniony.

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

 

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/ - /
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.12.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2011 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1697
23 grudnia 2011 10:34 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
23 grudnia 2011 10:33 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.