Zarządzenia

Zarządzenie Nr 295/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 maja 2010 r.w sprawie:zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie  Nr 295/2010

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia  18.05.2010 r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r.,
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

            Na podstawie art. 11 oraz art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1.

Po rozpatrzeniu oferta zadania z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, przyznaję:

 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE:

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko – Francuskiej

 

 

 VI koncert piosenki francuskiej z okazji święta młodego wina.

 

3000 zł

2

Związek Sybiraków Region Warmińsko – Mazurski. Zarząd Oddziału.

 Organizacja imprezy patriotycznej w dniu 17 września oraz organizacja „Dnia Sybiraka”.

2000 zł

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam  Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

           /-/

    Jolanta Piotrowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.05.2010r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2010 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1624
18 maja 2010 09:51 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
18 maja 2010 09:50 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
18 maja 2010 09:50 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.