Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Giżycko
http://www.bip.gizycko.pl

Zarządzenie Nr 152/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: projektu budżetu miasta na 2009 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E   N r  152/2008

B u r m i s t r z a    M i a s t a    G i ż y c k a

z dnia  13  listopada  2008 roku

 

w sprawie : projektu  budżetu  miasta  na  2009 rok

 

                   Na podstawie  art.52  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz.1591,z późn. zmianami) w związku  z  art.179,180,181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach  publicznych ( Dz.U. z  2005 r. Nr 249,poz.2104,ze zmianami),

                

 

Zarządzam:

                                                            

                                                                     § 1.

Przyjmuje  się  projekt  budżetu  stanowiący  załącznik   nr  1  do  niniejszego  zarządzenia  wraz z objaśnieniami  stanowiącymi  załącznik  nr 2 do niniejszego  zarządzenia.

 

                                                                 § 2.

Przyjmuje  się  informację o stanie mienia komunalnego  stanowiącą  załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                 § 3.

 1.Opracowany  i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją

    o stanie mienia komunalnego  przedłożyć :

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem  zaopiniowania

b) Radzie Miejskiej celem  podjęcia uchwały budżetowej na 2009 r.

 

                                                                 § 4.

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi  Gminy.

 

                                                                 § 5.

1.Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.Zarządzenie  niniejsze  podlega  publikacji.

 

Burmistrz  Miasta

/-/

Jolanta    Piotrowska  

                                                                                   

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 152/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: projektu budżetu miasta na 2009 rok - PROJEKT BUDŻETU [116.15 KB]
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 152/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: projektu budżetu miasta na 2009 rok - OBJAŚNIENIA [134.5 KB]
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 152/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: projektu budżetu miasta na 2009 rok - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO [217 KB]