Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 469/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących imprez i wydarzeń w roku 2018

Zarządzenie nr 469/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących imprez i wydarzeń w roku 2018 Na podstawie § 3 ust. 1 i 5 oraz § 4 ust. 1 lit. b, c i e uchwały Nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia...

Zarządzenie Nr 466/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z a r z ą d z e n i e N r 466/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art.249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j.Dz.U. z 2016 r.,poz.1870) zarządzam co następuje: § 1. Ustalam...

Zarządzenie Nr 465/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Z a r z ą d z e n i e Nr 465/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie Uchwały Nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok oraz art.257 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 463/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Cyfrowe Mazury” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020.

Z a r z ą d z e n i e Nr 463/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Cyfrowe Mazury” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...