Dzierżawa/najem nieruchomości

Obwieszczenie nr 130/2018 - przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego Warszawska 7

OBWIESZCZENIE NR 130/1/2018

z dnia 13.11.2018 r.

 

Niniejszym zmienia się treść obwieszczenia Nr 130/2018 z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Warszawskiej 7 w Giżycku w części dot. pkt I – Informacje ogólne, przedmiot przetargu, miejsce i termin składania ofert w którym to w przedmiocie przetargu istniejącą treść:

 

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości - lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 62,32 m2 (w tym ok. 91 m2 powierzchni pomieszczeń piwnicznych) położonego przy ul. Warszawskiej 7 w Giżycku z wejściem od strony ul. Kętrzyńskiego”.

 

zastępuje się następującą treścią:

 

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości - lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 62,32 m2 (w tym 31,02 m2 powierzchni pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku) położonego przy ul. Warszawskiej 7 w Giżycku z wejściem od strony ul. Kętrzyńskiego”.

 

  


OBWIESZCZENIE NR  130/2018

        z dnia 5 listopada 2018 r.

      BURMISTRZ  MIASTA GIŻYCKA

ogłasza nieograniczony, ustny przetarg na dzierżawę

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko,

położonego w Giżycku przy ul. Warszawskiej 7

 

    Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015  z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko.

 I.                   INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 

    Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości - lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 62,32 m2 (w tym ok. 91 m2 powierzchni pomieszczeń piwnicznych) położonego przy ul. Warszawskiej 7 w Giżycku z wejściem od strony ul. Kętrzyńskiego

    Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 504/4; lokal posiada urządzoną księgę wieczystą. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00027445/1;

    Rodzaj budynku, w którym znajduje się lokal – mieszkalny z lokalami usługowymi w kondygnacji parterowej

    Wspólnota mieszkaniowa – tak

    Lokalizacja – parter, wejście z chodnika przy ulicy Kętrzyńskiego

    Instalacje – elektryczna, gazowa, c.o. (sieciowe), wodno – kanalizacyjna

    Rodzaj przeznaczenia lokalu (możliwej działalności) – działalność usługowa, nie    nosząca znamion działalności uciążliwej dla mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 7

    Poprzednia branża (wykorzystanie lokalu) – usługowa (biuro)

    Czas obowiązywania umowy dzierżawy - nieokreślony

    Wywoławczy miesięczny czynsz netto za cały lokal – 1938,00 zł

    Wadium – 2 000,- zł

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. 101) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego Bank PeKao SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306. Wadium należy wnieść do dnia 27.11 2018 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Urząd Miejski w Giżycku.

 Remont i ulepszenia – we własnym zakresie i na koszt własny dzierżawcy, bez dochodzenia zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

 Oglądanie lokalu - po uprzednim uzgodnieniu z zarządca nieruchomości „Administrator” sp. z o.o., Giżycko, ul. Pocztowa 3.

           

    Prawa i obowiązki dzierżawcy będzie określać umowa, której wzór ramowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

  


Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2018r. o godz. 1000
w Wydziale Mienia Urzędu

Miejskiego w Giżycku, pok. 213.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym na piśmie.

Postąpienie wynosi 10,00zł lub jego wielokrotność.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Po trzecim wywołaniu przez prowadzącego przetarg najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby , która przetarg wygrała oferując najwyższą stawkę.

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Uczestnik przetargu ma prawo zaskarżyć czynności przetargowe w terminie 7 dni licząc od dnia w którym przeprowadzono przetarg. 

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

1)      podać komisji dane:

- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL, ,

- w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę , nr NIP; numer REGON,

2)      okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru;

3)      przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu zadłużeń finansowych wobec Gminy Miejskiej Giżycko.

4)      przedłożyć oświadczenie o zobowiązaniu do prowadzenia w lokalu  proponowanej działalności,

5)      przedłożyć oświadczenie o proponowanym sposobie zabezpieczenia należności wydzierżawiającego wobec dzierżawcy (w wysokości 3-miesięcznego czynszu dzierżawnego i opłat eksploatacyjnych wraz z podatkiem VAT), wybranego z podanego poniżej katalogu form zabezpieczenia:

- kaucja pieniężna,

- bezwarunkowa gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa,

- blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym dzierżawcy;

6)       przedłożyć oświadczenie, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego, innego niż przekształcenia lub połączenia;

7)      przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi wobec organów skarbowych oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości;

8)      przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opatami lokalnymi wobec Gminy Miejskiej Giżycko lub oświadczenie, że oferent nie był i nie jest zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Miejskiej Giżycko;

9)      przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu wobec Gminy Miejskiej Giżycko z jakimikolwiek płatnościami innymi niż wymienione w pkt 8;

10)  przedłożyć oświadczenie o niefigurowaniu jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej oraz w przypadku osób fizycznych upoważnienie do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych jej dotyczących;

11)  przedłożyć oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem umowy dzierżawy oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń;

12)  przedłożyć oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem technicznym lokalu użytkowego stanowiącego przedmiot przetargu i możliwościami prowadzenia w tym lokalu zamierzonego rodzaju działalności oraz nie wnoszeniu w tym zakresie zastrzeżeń;

13)  przedłożyć dowód wniesienia wadium;

     W przypadku złożenia kopii zaświadczeń lub kopii innych dokumentów wymienionych powyżej w punktach 1-13 wymagane jest oświadczenie przez oferenta o zgodności kopii z oryginałem tych dokumentów.

 

Oferenci niespełniający wymogów formalnych, tj m.in..: nie posiadający wszystkich wymienionych w ogłoszeniu jako obligatoryjne dokumentów, zaświadczeń i informacji, z wpłatą wadium po terminie, itp. nie zostaną  dopuszczeni do licytacji.

 

 II.        POZOSTAŁE  WARUNKI:


 1. Lokal będący przedmiotem przetargu oraz nieruchomość, w której jest położony znajdują się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków na podstawie decyzji o wpisaniu układu urbanistycznego do rejestru zabytków.
 2. Sposób wykorzystywania lokalu po zawarciu umowy w zakresie prowadzenia działalności usługowej nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu
  i korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp.
 1. Niezależnie od opłacania czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości oraz bieżących kosztów eksploatacyjnych dzierżawionego lokalu: centralne ogrzewanie, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, oraz zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej i dostawę gazu.
 2. Czynsz dzierżawny oraz opłaty eksploatacyjne będą płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany przez zarządcę nieruchomości, którym aktualnie jest :Administrator” sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3.
 3. Wysokość czynszu ustalona w trybie przetargowym jest obowiązująca przez jeden rok, a po jego upływie wysokość czynszu będzie ulegała podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiająca odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
 1. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko, a także podmioty figurujące jako dłużnicy w biurach informacji gospodarczej.
 2. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży (dojście, dojazd, wymagania techniczno – sanitarne itp.)
 3. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego dzierżawcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
 4. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu.
 5. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko.
 6. Obowiązek i ryzyko uzyskania zgód, opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych podmiotów i organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.
 7. Dzierżawca ma obowiązek wnoszenia należności za dzierżawę lokalu oraz opłat eksploatacyjnych od początku obowiązywania umowy bez względu na oczekiwanie na dokumenty określone w pkt 11, oraz na wykonywanie prac remontowych
  i przystosowanie lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności.
 8. Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia w terminie 14 dni od podpisania umowy dzierżawy lokalu użytkowego oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych w terminie 10 lat od daty jej zawarcia oraz w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku spłaty zadłużenia należności wynikających z umowy dzierżawy wraz z naliczonymi odsetkami do wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto do dnia 31 grudnia 2028 r.. Koszty aktu notarialnego obejmującego w/w oświadczenia obciążają dzierżawcę.
 9. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn lub zmiany bądź uzupełnienia warunków przetargu przed planowaną datą jego odbycia.
 10. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na poniżej określonych zasadach:

a)      wadium wpłacone w formie gotówki można odebrać w terminie 3 dni po rozstrzygnięciu przetargu w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku przy Alei 1 Maja 14 pok. 101

b)      wadium wpłacone przelewem zostanie zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu

 1. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko w razie uchylenia się przez oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie
  i miejscu wyznaczonym przez Gminę Miejską Giżycko zgodnie z pkt 10.
 2. Wszystkie oświadczenia winny być podpisane przez oferenta.
 3. Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy dzierżawy składa zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.
 4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 18 podmiot wygrywający przetarg traci wpłacone wadium oraz traci prawo do żądania zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Umowa dzierżawy nie będzie zawarta, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy, w przypadku stwierdzenia, że złożone przez uczestnika przetargu, dokumenty, oświadczenia lub informacje są nieprawdziwe lub zostały podrobione lub przerobione.
 6. Szczegółowych informacji o lokalu udziela Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, pok. 213, tel. 87 7324153.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-11-05
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2018 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 345
13 listopada 2018 11:44 Natalia Żadziłko - Zmiana danych dokumentu. Zmiany w opisie przedmiotu przetargu (Dokument opublikowany)
05 listopada 2018 13:12 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [wzor_umowy_dzierzawy_lokalu_warszawska_7.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2018 13:10 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)