Zbycie nieruchomości

Obwieszczenie nr 11/2019 - III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego Smętka 14/2


OBWIESZCZENIE NR 11/2019

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 

I. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się na I piętrze budynku dwurodzinnego położonego w Giżycku przy ul. Smętka 14 o powierzchni użytkowej 48,70 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicami o pow. 6,50m2 oraz 3,80m2 oraz udziałem wynoszącym 516/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 1450 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 385m2; Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej księgę wieczystą nr OL1G/00007198/8, zaś dla nieruchomości lokalowej o nr OL1G/00009178/6.

 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 48,70 m2 położony jest na I piętrze budynku dwulokalowego o 2 kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, z poddaszem strychowym, wykonany w technologii tradycyjnej w 1937r. Ściany zewnętrze nadziemia ocieplone styropianem, otynkowane. Dach czterospadowy konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, telefoniczną. Lokal nr 2 składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki. Ściany wykończone tynkami, malowane farbami emulsyjnymi, w kuchni ściany obłożone płytkami glazury. Posadzki pokryte wykładziną dywanową PCV lub panelami. Stolarka okienna w większości PCV, w łazience i jednym pokoju drewniana. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. lokalne piecem gazowym.

 

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006r., opublikowanym w Dz. U . Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 106, poz. 1689 z dnia 7.08.2006r. – kontur 4 MU, zabudowa mieszkaniowo-usługowa.  

 

III. Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.

 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości185 000,00

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

V. Wadium:

Wadium – 18 000,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 18 000,00 zł
do dnia 15 marca 2019 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

VI. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości

 

VII. Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20 marca 2019 roku
o godzinie 1
0:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin I przetargu: 22 sierpnia 2018 r.

Termin II przetargu: 5 grudnia 2018 r.

 

VIII. Skutki nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez  osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu (Gmina Miejska Giżycko) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży następuje najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

IX. Pozostałe informacje:

 1. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego
  się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 2. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 3. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 4. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, której data zostanie wyznaczona  w okresie 21 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 45 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
 6. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 7. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające
  z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów,
  a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 9. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego
  w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 28.01.2019 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-01-29
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2019 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 529
29 stycznia 2019 10:56 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)