Zbycie nieruchomości

Obwieszczenie nr 139/2018 - II przetarg lokal użytkowey Armii Krajowej 8/1

OBWIESZCZENIE NR 139/2018


Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 

I. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lokal użytkowy nr 1 znajdujący się w podpiwniczeniu budynku wielorodzinnego położonego w Giżycku przy ul. Armii Krajowej 8 o powierzchni 72,36 m2 wraz z udziałem 55/1000 w elementach wspólnych budynku oraz udziałem 55/1000 w działce gruntu o nr geod. 731 (obręb 2 Giżycko) o pow. 405 m2 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00013600/5, lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

 

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy o pow. użytkowej 72,36 m2 położony jest w podpiwniczeniu dwupiętrowego budynku z poddaszem mieszkalnym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną. Ściany zewnętrzne budynku docieplone płatami styropiany pokrytymi strukturą elewacyjną. Obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej.

Lokal  składa się z 4 pomieszczeń, łazienki oraz przedpokoju. Posadzki w lokalu częściowo drewniane lub betonowe, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa płycinowa, ogrzewanie lokale piecem na paliwo stałe, instalacja elektryczna z przewodów aluminiowych. Lokal kwalifikuje się do remontu i modernizacji.

 

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawartego między ulicami Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku, Uchwała nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016r. Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2017r. poz. 82 i zawiera się w konturze 8MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

III. Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.

 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości39 900,00

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

V. Wadium:

Wadium – 4 000,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 4 000,00 zł
do dnia 18 stycznia 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

VI. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości

 

VII. Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 roku
o godzinie 1
0:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin I przetargu: 31 października 2018r.

 

VIII. Skutki nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez  osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu (Gmina Miejska Giżycko) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży następuje najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

IX. Pozostałe informacje:

  1. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

  2. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

  3. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

  4. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, której data zostanie wyznaczona  w okresie 21 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 45 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  5. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

  6. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

  7. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

  8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

  9. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 4.12.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-12-04
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2018 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 536
04 grudnia 2018 11:24 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)