Zbycie nieruchomości

Obwieszczenie nr 135/2018 - II przetarg ul. Krzywa dz. 549/2

OBWIESZCZENIE NR 135/2018

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości
w formie przetargu ustnego
ograniczonego.

 

1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: brak dostępu do drogi publicznej; dostęp do drogi publicznej winien być zapewniony przez nabywcę poprzez stanowiącą jego własność nieruchomość sąsiadująca bezpośrednio z działką o nr ewid. 549/2 (nieruchomość przyległa).

Zastrzega się, że w przypadku gdy nieruchomość przyległa jest przedmiotem współwłasności, nabywcami działki mogą być jedynie wszyscy współwłaściciele występujący łącznie.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 549/2, położona przy ul. Krzywej (obręb 3-Giżycko) o pow. 520m2, niezagospodarowana, zadrzewiona, ogrodzona płotami należącymi do nieruchomości przyległych bezpośrednio do działki o nr ewid. 549/2; działka posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, energii elektrycznej poprzez działki sąsiednie;

3. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 549/2, położona przy ul. Krzywej (obręb 3-Giżycko) o pow. 520m2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00013121/3.

4. Przeznaczenie nieruchomości: dla terenu, na którym położona jest działka nr 549/2 istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren osiedla Wilanów, uchwała nr XXIX/89/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21.12.2000r. – Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 10 poz. 125 z dnia 14.02.2001r.; działka 549/2 leży w konturze 68 MN – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 36 000,00zł;

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium – 4 000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Na przedmiotowej nieruchomości nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Nieruchomość zostanie przekazana nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości należy do nabywcy.


Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny zgłosić swoje uczestnictwo na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój 104). Osoby zgłaszające swoje uczestnictwo są zobowiązane dołączyć aktualny oryginał odpisu z księgi wieczystej potwierdzający własność przyległej nieruchomości gruntowej. Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 10 stycznia 2019 r.
 3. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 11 stycznia 2019 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 w dniu 15 stycznia 2019 r.
 5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 6. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w terminie 21 od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 11. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 12. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 13. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego.
 14. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 23.11.2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-11-23
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2018 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 468
23 listopada 2018 14:16 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [obw13518b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2018 14:16 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [obw13518a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2018 14:15 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)