Zbycie nieruchomości

Obwieszczenie nr 134/2018-nieruchomości ul. Sienkiewicza

OBWIESZCZENIE NR 134/2018

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sienkiewicza  oznaczona  nr geodezyjnymi działek: 812 o pow.  264m2, 813/1 o pow. 414m2, 813/2 o pow. 292m2, 813/3 o pow. 394m2, 822/2 o pow. 523m2 i 822/4 o pow. 123m2, opisana w Księdze Wieczystej Nr  OL1G/00012583/2, o łącznej pow. 2010m2;

Przeznaczenie: brak miejscowego planu zagospodarowania, wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działki o nr ewid. 813/2, 813/3 i 812 oznaczone są symbolem Bp  - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, działki o nr ewid. 822/2 i 822/4 oznaczone są symbolem B tereny mieszkaniowe, działka nr 813/1 jest oznaczona symbolem dr –drogi; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Giżycka nieruchomość opisana jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Cena wywoławcza nieruchomości: 334.000,00zł;

Stawka VAT zw. na podst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. ze zm.

Wadium – 34.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Urząd Miejski w Giżycku Wydział Mienia dysponuje badaniami geologicznymi gruntu nieruchomości – karty dokumentacyjne otworów badawczych w załączeniu.

Przez działkę przebiega ciek wodny. Ukształtowanie terenu powoduje, że wody opadowe
z terenów sąsiednich spływają na przedmiotową nieruchomość.
Na terenie nieruchomości mogą znajdować się urządzenia melioracyjne dreny odprowadzające wodę z nieruchomości sąsiednich. Na działce 822/2 istnieją fundamenty po zabudowie gospodarczej.

Nieruchomość jest zakrzaczona i zadrzewiona. Ewentualnego usunięcia drzew i krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarządca drogi poinformował, że istnieje możliwość lokalizacji zjazdu na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu z działki Gminy Miejskiej Giżycko oznaczonej  nr ewid. 786.

Na działce o nr geod. 812 i 813/3 znajdują się nakłady osoby trzeciej (ogrodzenie, huśtawka namiot foliowy, nasadzenia, kojec dla psa). Właściciel nakładów w dniu 15.03.2017 r. złożył do Urzędu Miejskiego w Giżycku oświadczenie, w którym zobowiązał się do usunięcia nakładów w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości, nadto wyraził zgodę, iż w przypadku nieusunięcia nakładów w ww. terminie Gmina Miejska Giżycko usunie nakłady obciążając ich właściciela kosztami usunięcia.

Przez działkę 813/1 przebiega linia telekomunikacyjna stanowiąca własność Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Orange Polska S.A. złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o przekazanie nabywcy informacji na temat aktualnego uzbrojenia zbywanej nieruchomości tj. wskazania miejsca przebiegu urządzeń telekomunikacyjnych mogących mieć wpływ na możliwość wykorzystania nieruchomości.

W zachodniej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia oraz są usytuowane dwa słupy elektroenergetyczne – urządzenia stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. PGE Dystrybucja S.A. złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o zapewnienie służebności przesyłu.

Przez działkę 813/1 przechodzi miejski rurociąg kanalizacji deszczowej, w związku z tym z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko oraz każdoczesnego właściciela tej linii.

Przez działkę 813/1 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, w związku z tym z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz PWiK Sp z o.o. w Giżycku oraz każdoczesnego właściciela tej linii.

Przyłączenie ww. nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomości zostaną przekazane nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie ich do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podane w Obwieszczeniu do dnia 4 stycznia 2019 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 13.11.2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-11-13
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2018 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 531
13 listopada 2018 11:59 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [obw13418b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2018 11:59 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [obw13418a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2018 11:58 Natalia Żadziłko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)