Pełnomocnik Burmistrza ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Stanowiska

Inspektor - Pełnomocnik Burmistrza ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Zadania

Pełnomocnik Burmistrza ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony
informacji niejawnych, do którego zadań należy w szczególności:
1) w zakresie zarządzania kryzysowego:
a) współpraca ze służbami porządkowymi i ratowniczymi oraz Powiatowym i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Strażą Miejską,
b) kierowaniem w imieniu Burmistrza monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta,
c) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
- realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
- opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,
d) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
e) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta,
f) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
g) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
h) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

2) w zakresie spraw obronnych:
a) opracowywanie planów obrony cywilnej,
b) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
c) realizacja zadań nałożonych przepisami dot. obronności kraju,
d) przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju,
e) organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne Miasta zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie poszczególnych zadań oraz trybu ich realizacji,
f) uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb sił zbrojnych RP i obrony cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe, upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub szefa Obrony Cywilnej,
g) czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
h) tworzenie formacji obrony cywilnej na potrzeby Miasta, nadzór nad ich organizacją i szkoleniem formacji Obrony Cywilnej (OC) w zakładach pracy,
i) wyznaczanie komendantów w formacji OC,
j) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
k) czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
- współdziałanie z organami wojskowymi w przygotowywaniu do kwalifikacji wojskowej,
- przeprowadzanie rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
- załatwianie spraw związanych z odraczaniem zasadniczej służby wojskowej,
- orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz;
l) uwzględnienie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych, przekazywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub organy wojskowe przez niego upoważnione, oraz postulaty dotyczące potrzeb obrony cywilnej, przekazywane przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju lub terenowe organy obrony cywilnej,
m) opracowywanie informacji i sprawozdań dot. obronności;

3) w zakresie ochrony informacji niejawnych:
b) zorganizowanie i zapewnienie: ochrony informacji niejawnych,
c) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
d) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
e) kontrola ochrony informacji niejawnej, oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
f) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
g) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - nadzorowanie jego realizacji,
h) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
i) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce lub wykonujących czynności zlecone które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
j) nadzór merytoryczny nad Kancelarią Tajną oraz obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie.

źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31 marca 2016r.

SYSTEM ALARMOWY OBRONY CYWILNEJ

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania.

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się:
- syreny wchodzące w skład centralnych systemów alarmowych miast,
- rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,
- radiowęzły radiofonii przewodowej,
- syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (zakładów pracy, ochotniczych straży pożarnych),
- zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi).

SYGNAŁY ALARMOWE I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:
www.gizycko.pl/system-alarmowy-obrony-cywilnej.html

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA
- włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość kanału stacji lokalnej;
- postępować zgodnie z podawanymi komunikatami,
- wykonywać polecenia organów kierujących akcją.

ALARM POWIETRZNY
- ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe, latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy,
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe,
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
- zawiadomić o alarmie sąsiadów,
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
- podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej,
- prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału powinni je zatrzymać. Pojazdy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

ALARM O SKAŻENIACH
- włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość kanału stacji lokalnej,
- postępować zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach,
- wykonywać polecenia organów kierujących akcją ratowniczą.

JEŚLI JESTEŚ W MIEJSCU GDZIE NASTĄPIŁA AWARIA:
- wykonuj polecenia organów służb ratowniczych, porządkowych i obrony cywilnej.

JEŚLI JESTEŚ W MIESZKANIU:
- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz, mokrą tkaniną,
- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony dróg oddechowych (najlepiej nawilżyć je wodnym roztworem sody oczyszczonej),
- nie opuszczaj mieszkania do czasu przybycia służb ratowniczych.

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności , wody, paszy,
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb obrony cywilnej.

ODWOŁANIE KOMUNIKATU
- opuść schron (ukrycie),
- w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
- przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych ) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
- przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
- stosować się ściśle do zaleceń organów obrony cywilnej.

Dokumenty

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Piotrowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9790
07 lutego 2019 12:36 Grażyna Piotrowicz - Dodanie stanowiska: Inspektor - Pełnomocnik Burmistrza ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych .
07 lutego 2019 12:36 Grażyna Piotrowicz - Usunięcie stanowiska: Główny Specjalista - Pełnomocnik Burmistrza ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych .
25 kwietnia 2016 12:03 Grażyna Piotrowicz - Aktualizacja danych jednostki.