Stanowisko ds. audytu i kontroli (AK)

Stanowiska

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Zadania

Stanowisko ds. audytu i kontroli:
1. Koordynacja i nadzór w imieniu Burmistrza nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej I i II stopnia.

Audyt wewnętrzny:
2. Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych oraz procedur kontroli finansowej,
3. Ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych,
4. Ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
5. Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
6. Przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień,
7. Czynności dowodowe, w tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
8. Ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
9. Ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
10. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,
11. Dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką.

Kontrola wewnętrzna
12. Kontrola jednostek organizacyjnych Miasta oraz innych podmiotów wykonujących zadania ze środków Budżetu Miasta w zakresie:
a) rzetelności zapisów księgowych,
b) legalności zobowiązań finansowych,
c) sposobu wykorzystania majątku będącego w dyspozycji jednostek,
d) oceny poziomu świadczonych usług, struktury organizacyjnej, gospodarowania materiałami i energią,
e) organizacji wydajności pracy,
f) prawidłowości decyzji dotyczących zakupu, sprzedaży i likwidacji środków trwałych,
g) sposobu dokonywania zakupów i usług oraz prawidłowości realizacji Prawa Zamówień Publicznych,
h) monitorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych.


źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6150
14 lutego 2017 14:20 Grażyna Piotrowicz - Dodanie stanowiska: Audytor wewnętrzny.
22 kwietnia 2016 10:50 Grażyna Piotrowicz - Aktualizacja danych jednostki.
19 kwietnia 2016 15:48 Grażyna Piotrowicz - Usunięcie stanowiska: Audytor wewnętrzny.