Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Urząd Stanu Cywilnego - godziny otwarcia
poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek-piątek godz.7:30-15:30.

Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa odbywa się w poniedziałki od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki od 7:30 do 13:00.

Ceremonie ślubne odbywają się w piątki od godz.13:30 oraz w następujące soboty,
20.01.2018, 17.02.2018, 10.03.2018, 07.04.2018, 12.05.2018, 23.06.2018, 21.07.2018, 04.08.2018, 08.09.2018, 13.10.2018, 17.11.2018, 08.12.2018.


Małżonków, którzy będą obchodzić jubileusz 50-lecia lub 60-lecia pożycia małżeńskiego zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku w celu złożenia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Stanowiska

Kierownik USC

Zastępca Kierownika USC

Zastępca Kierownika USC

Pomoc administracyjna USC

Zadania

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1. Przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) uznaniu ojcostwa dziecka,
c) zmianie imienia(imion) dziecka w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji aktu urodzenia,
d) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
e) wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
f) powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g) nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
3. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
4. Wydawanie zaświadczeń:
a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
b) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
c) o stanie cywilnym
d) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych
dotyczących wskazanej osoby
e) o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
5. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
6. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
7. Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
8. Prostowanie aktów stanu cywilnego.
9. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
10. Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.
11. Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego w sprawach m.in:
a) przysposobienia
b) zaprzeczenia ojcostwa
c) ustalenia ojcostwa
d) rozwiązania małżeństwa przez rozwód
e) separacji
f) ustania małżeństwa przez śmierć współmałżonka
g) zmiany płci
h) zmiany imienia lub nazwiska
i) sprostowania błędów
12. Aktualizacja rejestru PESEL.
13. Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
14. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych.
15. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.
16. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
17. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą RP i nie zostały tam zarejestrowane lub jeżeli nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31 marca 2016r.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 43750
01 lutego 2018 13:56 Grażyna Piotrowicz - Aktualizacja danych stanowiska: Pomoc administracyjna USC.
01 lutego 2018 13:55 Grażyna Piotrowicz - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.
25 stycznia 2018 09:11 Iwona Wojciulewicz - Zmiana danych jednostki.