Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Urząd Stanu Cywilnego - godziny otwarcia
poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek-piątek godz.7:30-15:30.

Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa odbywa się w poniedziałki od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki od 7:30 do 13:00.

Ceremonie ślubne w Urzędzie Stanu Cywilnego odbywają się w piątki od godz.13:30 oraz w następujące soboty:
26.01.2019, 23.02.2019, 23.03.2019, 06.04.2019, 11.05.2019, 08.06.2019, 06.07.2019, 10.08.2019, 28.09.2019, 26.10.2019, 16.11.2019, 14.12.2019
2020 rok:
18.01.2020, 08.02.2020, 21.03.2020,
18.04.2020, 09.05.2020, 20.06.2020,
04.07.2020, 22.08.2020, 05.09.2020
17.10.2020, 07.11.2020, 05.12.2020


Małżonków, którzy będą obchodzić jubileusz 50-lecia lub 60-lecia pożycia małżeńskiego zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku w celu złożenia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Stanowiska

Kierownik USC

Zastępca Kierownika USC

Zastępca Kierownika USC

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1.Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój resortu,
2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z Administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się kontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan / Pani skontaktować poprzez email iod@gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan / Pani skontaktować poprzez email iod.@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którem może się Pan / Pani skontaktować poprzez email dpo@gizycko.pl lub pod numerem telefonu 87 7324 113 (dostępny w dni robocze w godzinach 9:00 a 17:00).
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzania danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
•sporządzenia aktu urodzenia dziecka,
•sporządzenia aktu małżeństwa,
•sporządzenia aktu zgonu,
•przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa,
•przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
•przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia,
•przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
•przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion,
•wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
•wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
•wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
•wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
•sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego,
•realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą,
•realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
•realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach,
•realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska,
•dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie,
•wydania dokumentów z akt zbiorowych,
•zameldowania,
•nadania numeru PESEL.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
ODBIORCY DANYCH
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przechowuje przez okres:
1)100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia,
2)80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzone są przez następujące organy:
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany,
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Burmistrz Miasta Giżycka.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Giżycka można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Miasta Giżycka wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez dpo@gizycko.pl lub pod numerem telefonu 87 7324 113 (dostępny w dni robocze w godzinach 9:00 a 17:00).
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
zarejestrowania w związku z:
- nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
- zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
- usunięcia niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
- organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
- wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
- wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Zadania

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1. Przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) uznaniu ojcostwa dziecka,
c) zmianie imienia(imion) dziecka w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji aktu urodzenia,
d) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
e) wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
f) powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g) nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
3. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
4. Wydawanie zaświadczeń:
a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
b) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
c) o stanie cywilnym
d) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych
dotyczących wskazanej osoby
e) o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
5. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
6. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
7. Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
8. Prostowanie aktów stanu cywilnego.
9. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
10. Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.
11. Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego w sprawach m.in:
a) przysposobienia
b) zaprzeczenia ojcostwa
c) ustalenia ojcostwa
d) rozwiązania małżeństwa przez rozwód
e) separacji
f) ustania małżeństwa przez śmierć współmałżonka
g) zmiany płci
h) zmiany imienia lub nazwiska
i) sprostowania błędów
12. Aktualizacja rejestru PESEL.
13. Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
14. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych.
15. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.
16. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
17. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą RP i nie zostały tam zarejestrowane lub jeżeli nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31 marca 2016r.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 50134
07 sierpnia 2019 09:06 Iwona Wojciulewicz - Zmiana danych jednostki.
02 lipca 2019 13:10 Iwona Wojciulewicz - Zmiana danych jednostki.
04 kwietnia 2019 10:00 Iwona Wojciulewicz - Zmiana danych jednostki.