Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zastępca Naczelnika WGK

Główny Specjalista WGK

Inspektor WGK

Podinspektor WGK

Inspektor WGK

Inspektor WGK

Podinspektor WGK

Podinspektor WGK

Zadania Wydziału

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu:

Gospodarki komunalnej:
1) administrowania cmentarzami komunalnymi,
2) prowadzenie ksiąg cmentarnych,
3) organizowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i zabytkowymi,
4) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
5) prowadzenie rejestru psów,
6) organizowanie opieki nad bezdomnymi, wolno żyjącymi i pozbawionymi opieki zwierzętami,
7) zadania wynikające z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
8) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie i hodowlę psów rasy agresywnej,
9) realizacja zadań wynikających ustawy o broni i amunicji,
10) organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem miejskiej komunikacji zbiorowej (współpraca z Gminą Giżycko),
11) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych,
12) utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy ,
13) oświetlenie uliczne, w tym oświetlenie świąteczne,
14) zapewnienie sprawnego funkcjonowania oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń komunalnych w zakresie: stacjonarnych i przenośnych kabin sanitarnych, fontann, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowych, paneli informacyjnych, szafek elektroenergetycznych, zdrojów ulicznych, śmietniczek, ławek, stolików szachowych oraz flagowania

Ochrony środowiska i przyrody
1) utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
2) zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
a) wydawanie decyzji w sprawach o usunięcie drzew,
b) utrzymanie stanu sanitarnego drzewostanu w mieście,
c) inspirowanie działań na rzecz ochrony rzadkich gatunków roślin, występujących na terenach miejskich,
3) zadania wynikające o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
4) zadania wynikając z ustawy Prawo ochrony środowiska,
5) zadania wynikające z ustawy o odpadach,
6) zadania wynikające z ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
7) obsługa wydatków z budżetu na ochronę środowiska, inspirowanie działań finansowanych,
8) współpraca z Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami
9) opracowywanie projektów programów ochrony środowiska w gminie
10) kontrolowanie w zakresie szkodliwego wpływu na środowisko
11) edukacja ekologiczna
12) prowadzenie postępowań z zakresu oceny oddziaływania na środowisko
13) prowadzenie i aktualizacja wykazu kąpielisk

Dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych:
1) przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłata dodatków mieszkaniowych
2) przyznawanie, ustalanie wysokości i wypłata dodatków energetycznych
3) przygotowywanie materiałów merytorycznych do wniosku o dotację na wypłatę dodatku energetycznego

Rolnictwa:
1) organizowanie i prowadzenie spisu rolnego
4) współpraca z izbami rolniczymi
5) współpraca z instytucjami wspierającymi restrukturyzację, modernizację oraz rozwój rolnictwa.

źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31 marca 2016r.

Dokumenty

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2016 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 7678
04 października 2018 10:15 Grażyna Piotrowicz - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Naczelnika WGK.
04 października 2018 10:15 Grażyna Piotrowicz - Dodanie stanowiska: Zastępca Naczelnika Wydziału WGK.
13 września 2018 11:45 Grażyna Piotrowicz - Usunięcie stanowiska: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.