Przetargi

Wybierz rok

Zapraszenia do składania ofet na wykonanie, dostawę oraz montaż 6 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu

Giżycko, dnia 10.01.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Giżycko, dnia 03.01.2020 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na sa

Zaproszenie do składania ofert - opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Giżycka, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) w latach 2015-2019”

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30,0 tys. euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku /zmiana terminu składania ofert - do 29 listopada 2019 r. do g.dz. 10.00/

zmiana terminu składania ofert - do 29 listopada 2019 r. do g.dz. 10.00 Ogłoszenie nr 620311-N-2019 z dnia 2019-11-08 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno - prywatnego /zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym - do 19.02.2020 r. do. godz. 12.00/

Zgodnie z obowiązującą od 18.10.2018 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap II”.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji in

Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap II / termin składania ofert do 9 października do godz. 10:00

link do dokumentacji technicznej: www.gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/dokumentacja_techniczna_RW.zip Ogłoszenie nr 600334-N-2019 z dnia 2019-09-20 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa drogi ul. Róży Wiatrów- etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe