Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Informacje

Naczelnik Wydziału - Grażyna Bogdanowicz

rejestr wyborców
pokój 5
tel: 87 7324135

Podinspektor

Informacje

Podinspektor - Barbara Dąbrowska

ewidencja ludności, dowody osobiste, postępowania administracyjne
pokój 5
tel: 87 7324132 lub 87 7324134

Główny specjalista

Informacje

Główny specjalista - Elżbieta Czyrko

ewidencja ludności, dowody osobiste, postępowania administracyjne
pokój 5
tel: 87 7324132 lub 87 7324134

Starszy Inspektor

Informacje

Starszy Inspektor - Małgorzata Błudnicka

ewidencja ludności, dowody osobiste, postępowania administracyjne
pokój 5
tel: 87 7324132 lub 7324134

WWW.OBYWATEL.GOV.PL

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) . Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Można też sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy oraz sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL.
System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się Państwo, gdzie załatwić swoją sprawę.

Aktualności

Giżycki Wieczór z Dowodem Osobistym!

W drugą środę każdego miesiąca można złożyć wniosek dowodowy lub odebrać dowód osobisty w godz. 7:30 do 20:00.
Terminy Wieczorów z Dowodem Osobistym w 2019 roku: 9 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada, 11 grudnia.
Prosimy sprawdzić ważność dowodu osobistego!

Sprawy osób niepełnosprawnych załatwiane są w miejscu ich zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału - tel. 87 7324132 lub 87 7324134

Zadania wydziału

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:
1. Prowadzenie ewidencji ludności, w tym:
a) dokonywanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
b) dokonywanie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
c) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu;
d) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.
2. Wydawanie dowodów osobistych, w tym:
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i wydawanie dowodów;
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodów osobistych;
c) przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie osobie zgłaszającej;
d) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
3. Przyjmowanie wniosku o nadanie numeru PESEL, przekazywanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji danych celem nadania tego numeru oraz powiadomienie osoby o jego nadaniu.
4. Wydawanie zaświadczeń z:
a) rejestru mieszkańców;
b) rejestru zamieszkania cudzoziemców;
c) rejestru PESEL;
d) Rejestru Dowodów Osobistych.
5. Udostępnianie danych z:
a) rejestru mieszkańców;
b) rejestru zamieszkania cudzoziemców;
c) Rejestru Dowodów Osobistych;
d) dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
6. Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL lub powiadamianie właściwych organów o stwierdzonych niezgodnościach w celu ich usunięcia.
7. Prowadzenie rejestru wyborców, w tym:
a) przyjmowanie pisemnych wniosków o wpisanie do rejestru;
b) wydawanie decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru;
c) zawiadamianie właściwych organów gmin o wpisaniu do rejestru;
d) dokonywanie skreśleń z rejestru wyborców;
e) rozpatrywanie reklamacji na nieprawidłowości z rejestrze wyborców i wydanie decyzji w tej sprawie;
f) udostępnianie rejestru wyborców;
g) przekazywanie danych o wpisaniu do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej celem przekazania danych właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej;
h) sporządzanie okresowych informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców.
8. Sporządzanie spisu wyborców lub spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, w tym:
a) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
b) przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu oraz powiadamianie właściwych organów gmin o dopisaniu lub wpisaniu do spisu;
c) dokonywanie skreśleń ze spisu;
d) udostępnianie do wglądu spisu wyborców lub spisu osób uprawnionych do udziału w referendum;
e) rozpatrywanie reklamacji na nieprawidłowości sporządzenia spisu;
f) sporządzanie okresowych informacji o liczbie wyborców lub osób uprawnionych do udziału w referendum.
9. Organizacja spisów ludności i innych badań masowych.

źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 32674
21 grudnia 2018 12:45 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych jednostki.
31 sierpnia 2018 12:14 Grażyna Bogdanowicz - Usunięcie stanowiska: Główny specjalista.
16 sierpnia 2018 09:16 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych jednostki.