Opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania drogi/podziału nieruchomości

Jednostka prowadząca

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
- uchwała nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości

Inne informacje

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, która dopuszcza możliwość naliczania opłat adiacenckich oraz podjętą uchwałą Nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007r., Burmistrz Giżycka ma obowiązek naliczania opłat adiacenckich.


Podstawowym warunkiem decydującym o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości jest wybudowanie drogi, sfinansowane ze środków publicznych bądź unijnych, i tym samym stworzenie warunków do korzystania z niej, podział nieruchomości. Postępowanie powinno być zakończone w terminie do trzech lat od dnia, w którym stworzone zostały warunki do korzystania z wybudowanej drogi. Sama jednak opłata adiacencka jest uznawana jako uczestnictwo właścicieli (bądź użytkowników wieczystych) nieruchomości w kosztach budowy drogi przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich i stanowi dochód własny gminy.


Kolejnym etapem jest zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wyceny nieruchomości, która ma na celu stwierdzenie czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości z tytułu wybudowania drogi oraz w jakiej wysokości on nastąpił. Uwaga: opłata adiacencka jest naliczana tylko wówczas, gdy rzeczoznawca majątkowy wykaże wzrost wartości nieruchomości. Wysokość opłaty adiacenckiej jest obliczana jako 35% różnicy wartości jaką nieruchomość ma po wybudowaniu drogi oraz przed jej wybudowaniem, 30% różnicy wartości jaką nieruchomość ma po podziale oraz przed podziałem. W przypadku każdej nieruchomości sporządzana jest indywidualna wycena na podstawie której zostaje oddzielnie dla każdej nieruchomości określona wysokość opłaty adiacenckiej, o czym Właściciel (użytkownik wieczysty) będzie informowany indywidualnie. W każdym przypadku Właściciel (użytkownik wieczysty) ma możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 111.


Ostatnim etapem jest wydanie decyzji administracyjnej ustalającej wysokość opłaty adiacenkiej na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Obowiązek wniesienia opłaty adiacenckiej spoczywa na osobie, która na dzień ukończenia budowy drogi/podziału nieruchomości była właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości dla której zostały stworzone warunki do korzystania z wybudowanej drogi/wydana decyzja podziałowa. Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat, oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, natomiast należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Obowiązek wniesienia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. Od omawianej decyzji przysługiwało będzie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Giżycka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Uwaga: powyższe warunki obowiązują także w przypadku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej tzn. wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2009 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 6249
12 maja 2014 12:33 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
01 kwietnia 2009 08:57 Małgorzata Kuncer - Aktualizacja danych sprawy.
01 kwietnia 2009 08:57 Małgorzata Kuncer - Utworzenie sprawy.