Interpretacja przepisów prawa podatkowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego
lub zdarzeń przyszłych oraz własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego
albo zdarzenia przyszłego. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego
lub zdarzeń przyszłych (wzór wniosku do pobrania w załączniku).

2. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej
za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia
wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania
kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty
w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego
oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Giżycku – pokój nr 104

Opłaty

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy uiścić w terminie
7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we
wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów formalnych pozostawia się bez
rozpatrzenia. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego
wezwania do uiszczenia opłaty. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie,
na które służy zażalenie.
Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy
wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja
indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613

Tryb odwoławczy

Interpretacja indywidualna podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia
interpretacji. Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002
r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - złożenie skargi na wydaną interpretację indywidualną musi poprzedzać wezwanie,
skierowane na piśmie do organu, który wydał interpretację, do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni
od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o wydaniu interpretacji.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna
Referat Podatkowy Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 103, I piętro,
tel. 087 7324 127

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2009 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 3132
26 czerwca 2015 10:25 Agnieszka Smoleńska - Aktualizacja danych sprawy.
11 września 2012 09:39 Agnieszka Smoleńska - Aktualizacja danych sprawy.
11 września 2012 09:39 Agnieszka Smoleńska - Aktualizacja danych sprawy.