Podatek leśny od osób fizycznych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty

- IRL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego (druk do pobrania w załączniku)
- ZN-1 Dane o nieruchomościach (druk do pobrania w załączniku)

 W ciągu 14 dni od okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy złożyć informację na formularzu IRL-1 (do pobrania w załączniku) na podatek leśny. Można również załączyć następujące dokumenty:
- akt notarialny
- umowę dzierżawy
- oświadczenie o wieku drzewostanu
- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty formularza)

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pon. 8-16, wt. – pt. 7.30–15.30  pok. 7

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.)

 

- ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1821 ze zm.)

 

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 362)

 

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego stanowiący podstawę do naliczenia podatku leśnego (miejsce publikacji: Monitor Polski).

 

- Uchwała nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych stosowanych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka i składa się je w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pon. 8-16, wt. – pt. 7.30–15.30 pok. 7

Inne informacje

Ulgi
Organ podatkowy (Burmistrz Miasta) na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.
Podstawa prawna: art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa

Podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, na jego wniosek, mogą być udzielone ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa wyżej:
1) które nie stanowią pomocy publicznej
2) które stanowią pomoc „de minimis”
3) które stanowią pomoc publiczną.
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 362)
Podstawa prawna: art. 67b ustawy Ordynacja Podatkowa.
Uwagi
a. wysokość podatku leśnego od osób fizycznych jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji
b. po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania
c. w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych
d. terminy płatności podatku leśnego od osób fizycznych określa art. 6 ust. 3 ustawy o podatku leśnym. Podatek płatny jest w 4 ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
e. wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101) czynnej pn.-pt. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku: Bank PEKAO SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
f. obowiązek składania informacji IL-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku leśnym

 

Jednostka odpowiedzialna
Referat Podatkowy Wydział Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 103, I piętro, tel. 087 7324 128

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2009 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2458
30 listopada 2018 12:42 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.
29 września 2017 08:58 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.
20 stycznia 2016 13:55 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Usunięcie załącznika.