Podatek rolny od osób fizycznych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wymagane dokumenty

- IRL-1 Informacja w sprawie podatku rolnego, leśnego (druk do pobrania w załączniku),
- ZN-1 Dane o nieruchomościach (druk do pobrania w załączniku) 

W ciągu 14 dni od okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy złożyć informację na formularzu IRL-1 na podatek rolny (do pobrania w załączniku). Można również załączyć następujące dokumenty:
- akt notarialny
- umowę dzierżawy
- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty informacji)

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pon. 8-16, wt. – pt. 7.30–15.30 pok. 7

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.),

 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 800 ze zm.)

 

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1445 ze zm.)

 

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedolity Dz.U. z 2018r.,poz. 362)

 

- Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego stanowiący podstawę do naliczenia podatku rolnego (miejsce publikacji: Monitor Polski)

 

- Uchwała nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych -  obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. zobacz... 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka i składa się je w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Inne informacje

Ulgi
Organ podatkowy (Burmistrz Miasta) na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę
Podstawa prawna: art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa.

Podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, na jego wniosek, mogą być udzielone ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa wyżej:
1) które nie stanowią pomocy publicznej
2) które stanowią pomoc „de minimis”
3) które stanowią pomoc publiczną.
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedolity Dz.U.z 2018r., poz. 362)
Podstawa prawna: art. 67b ustawy Ordynacja Podatkowa.

Uwagi
a. wysokość podatku rolnego jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji
b. grunty klasy V i VI są zwolnione z podatku rolnego – z mocy ustawy o podatku rolnym
c. po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania
d. w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych
e. terminy płatności podatku rolnego od osób fizycznych określa art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym. Podatek płatny jest w 4 ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
f. wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101) czynnej pn.-pt. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku: Bank PEKAO SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
g. obowiązek składania informacji IR-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku rolnym

 


Jednostka odpowiedzialna
Referat Podatkowy Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 103, I piętro, tel. 087 7324 128

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2009 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2507
30 listopada 2018 13:01 (Barbara Chalecka-Łukaszewicz) - Aktualizacja danych sprawy.
29 września 2017 09:14 (Barbara Chalecka-Łukaszewicz) - Aktualizacja danych sprawy.
20 stycznia 2016 14:28 (Barbara Chalecka-Łukaszewicz) - Dodanie załącznika.