Opłata od posiadania psów

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

     Z dniem 1 stycznia 2018 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Nr XLVII/150/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów -  nie uiszcza się opłaty od posiadania psów.

 

Wszelkie zmiany mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego dotyczące opłaty od posiadania psów należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Referacie Podatkowym Wydziału Finansowo – Księgowego pok. 103 w godzinach pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powyższe zmiany zaistniały.

Opłaty

Stawka roczna opłaty od jednego psa wynosi 44 zł.

Opłata od posiadania psów płatna jest – bez wezwania – do dnia 31 maja w Kasie Urzędu (pok. 101) czynnej pn.-pt. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku: Bank PEKAO SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306


Ulgi
Zwolnienia od opłaty od posiadania psów określone są w § 2.1 uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie podatku od posiadania psów.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:
a) z tytułu posiadania psów, które są trwale oznaczone elektronicznym systemem
identyfikacji (transponderem – chipem);
b) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania posesji w zabudowie jednorodzinnej - od jednego psa.

Zwolnieniem tym objęci są właściciele:
- emeryci i renciści prowadzący samotnie gospodarstwo domowe, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura i renta. Dopuszczalne są sytuacje, gdy podatnik zamieszkuje wspólnie z małżonkiem – również emerytem bądź rencistą i korzysta ze zwolnienia
- właściciele domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej
Zwolnienie obejmuje tylko jednego psa i nie łączy się z innymi, a więc w przypadku rencisty – właściciela domu jednorodzinnego i posiadacza dwóch psów – korzysta on ze zwolnienia z obowiązku płatności opłaty od posiadania tylko 1 psa.

Wnioski, podania o odroczenie terminu płatności opłaty, rozłożenia na raty, umorzenia bądź odwołania składa się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pon. 8-16, wt. – pt. 7.30–15.30  pok. 7

Termin i sposób załatwienia

Sprawy dotyczące opłaty od posiadania psów załatwiane są nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),

- art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.)

- Uchwała nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów

- Uchwała nr XV/105/11 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/07 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. - OBOWIĄZUJĄCA

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka i składa się je w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pon. 8-16, wt. – pt. 7.30–15.30 pok. 7

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna
Referat Podatkowy Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 103, I piętro, tel. 087 7324 128Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2009 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4212
30 listopada 2018 12:40 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.
29 września 2017 08:56 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.
20 stycznia 2016 13:31 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.