Urząd Miejski w Giżycku

Wykaz spraw

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

- osoby prawne : DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (druk do pobrania w załączniku)
- ZN-1 Dane o nieruchomościach (druk do pobrania w załączniku)

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości od osób prawnych na formularzu DN-1 (do pobrania w załączniku), a w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Można również załączyć następujące dokumenty:
- akt notarialny
- umowę dzierżawy
- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty deklaracji)

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego – pon. 8-16, wt. – pt. 7.30–15.30  pok. 104

Termin i sposób załatwienia:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna:

- art. 1a - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 849)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.)

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

- Uchwała nr XXV/62/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości

- Uchwała nr XLII/28/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 maja 2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/62/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała nr XXXVII/130/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych 

- Uchwała nr XLII/29/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

- Uchwała nr XXXIX/85/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomościTryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka i składa się je w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Inne informacje:

Ulgi
Zwolnienia z podatku od nieruchomości wymienione są w uchwale Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXIX/85/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Organ podatkowy (Burmistrz Miasta) na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę
Podstawa prawna: art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa.

Podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, na jego wniosek, mogą być udzielone ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa wyżej:
1) które nie stanowią pomocy publicznej
2) które stanowią pomoc „de minimis”
3) które stanowią pomoc publiczną.
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)
Podstawa prawna: art. 67b ustawy Ordynacja Podatkowa.


Uwagi
a. wysokość podatku od nieruchomości dla osób prawnych jest określana przez podatnika w deklaracji
b. po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania
c. w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych
d. terminy płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych określa art. 6 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek płatny jest – bez wezwania – pierwsza rata do 31 stycznia pozostałe 11 rat do dnia 15 każdego miesiąca
e. wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101) czynnej pn.-pt. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku: Bank PEKAO SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306


f. obowiązek składania Deklaracji DN-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych


Jednostka odpowiedzialna
Referat Podatkowy Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 103, I piętro, tel. 087 7324 127

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2009 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5732
26 marca 2015 12:02 (Agnieszka Smoleńska) - Aktualizacja danych sprawy.
02 marca 2015 12:53 (Agnieszka Smoleńska) - Aktualizacja danych sprawy.
02 września 2014 14:56 (Agnieszka Smoleńska) - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl