Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wymagane dokumenty

- DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (druk do pobrania w załączniku)
- ZN-1 Dane o nieruchomościach (druk do pobrania w załączniku)

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości od osób prawnych na formularzu DN-1 (do pobrania w załączniku), a w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Można również załączyć następujące dokumenty:
- akt notarialny
- umowę dzierżawy
- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty deklaracji)

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pon. 8-16, wt. – pt. 7.30–15.30  pok. 7

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

-

Podstawa prawna:

 

- art. 1a - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.)

 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)

 - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. , poz. 362)

 - Uchwała nr XXV/62/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości
- Uchwała nr XLII/28/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 maja 2014 roku  o zmianie uchwały nr XXV/62/2012 z dnia 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

- Uchwała nr XXXVII/130/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych

 - Uchwała nr XXXIX/85/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

 - Uchwała nr XLII/29/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

- Uchwała nr XVI/110/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.(treść w załączniku)


- Uchwała nr XVII/127/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 r. o zmianie Uchwały XVI/110/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości -obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.(treść w załączniku)
Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka i składa się je w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Inne informacje

Ulgi
Zwolnienia z podatku od nieruchomości wymienione są w uchwale Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXIX/85/2012 z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Organ podatkowy (Burmistrz Miasta) na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę
Podstawa prawna: art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa.

Podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, na jego wniosek, mogą być udzielone ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa wyżej:
1) które nie stanowią pomocy publicznej
2) które stanowią pomoc „de minimis”
3) które stanowią pomoc publiczną.
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. , poz. 362)
Podstawa prawna: art. 67b ustawy Ordynacja Podatkowa.

 Uwagi
a. wysokość podatku od nieruchomości dla osób prawnych jest określana przez podatnika w deklaracji
b. po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania
c. w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych
d. terminy płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych określa art. 6 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek płatny jest – bez wezwania – 1 rata płatna do 31 stycznia a pozostałe 11 rat do dnia 15 każdego miesiąca
e. wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101) czynnej pn.-pt. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku: Bank PEKAO SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
f. obowiązek składania Deklaracji DN-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

 

Jednostka odpowiedzialna
Referat Podatkowy Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 103, I piętro, tel. 087 7324 127

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2009 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9624
30 listopada 2018 12:58 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.
20 stycznia 2016 14:11 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Dodanie załącznika.
20 stycznia 2016 14:11 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Dodanie załącznika.