Opłata miejscowa

Jednostka prowadząca

Opłaty

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych  w Giżycku (miejscowości określonej uchwałą Nr XXII/37/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową).

Opłata miejscowa pobierana jest za każdą rozpoczętą dobę pobytu od jednej osoby.


Stawka:

Na rok 2017 stawka opłaty miejscowej wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od jednej osoby.Zwolnienia:

- na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty miejscowej. Zwalnia się m. in.:

-      pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-      od osób przebywających w szpitalach,

-      od osób niewidomych i ich przewodników,

-      od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę,

-      od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. 

Termin i sposób załatwienia

Zasady płatności, poboru i rozliczeń opłaty miejscowej: 

-         Pobór opłaty miejscowej następuje  w drodze inkasa.

-         Dowodem pobrania opłaty miejscowej przez inkasenta jest urzędowo poświadczone pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego.

-         Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące: hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, motele, pensjonaty, pokoje gościnne, schroniska, campingi, pola biwakowe, porty i przystanie oraz osoby, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

-         Inkasenci rozliczają się z wpływów z tytułu opłaty miejscowej w terminach i na zasadach  określonych w § 3 ust. 3 uchwały Nr XVIII/10/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

-         Zasady pobierania opłaty miejscowej reguluje art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1445 ).

-         Uchwała nr XXII/37/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową,

-         Uchwała nr XVIII/10/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 103 (I piętro), tel. 87 7324 128

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2009 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6281
30 listopada 2018 12:37 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.
29 września 2017 08:55 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 12:40 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.