Podatek od środków transportowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych (art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

2. Wymagane dokumenty
W ciągu 14 dni od dnia zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy na druku DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych (do pobrania w załączniku) wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportowych (do pobrania w załączniku).
Można również załączyć następujące dokumenty:
- umowę kupna – sprzedaży, fakturę
- dowód rejestracyjny – do okazania
- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty deklaracji)

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pon. 8-16, wt. – pt. 7.30–15.30 pok. 7

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)

 

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2018r., poz. 362)

 

- art. 8 - 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1445)

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2436)

 

- Uchwała nr XXV/63/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ,

- Uchwała nr XVII/129/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych -obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. (treść w załączniku).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka i składa się je w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych (art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)


Ulgi
Organ podatkowy (Burmistrz Miasta) na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę
Podstawa prawna: art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa.

Podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, na jego wniosek, mogą być udzielone ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa wyżej:
1) które nie stanowią pomocy publicznej
2) które stanowią pomoc „de minimis”
3) które stanowią pomoc publiczną.
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Z 2018r., poz. 362)
Podstawa prawna: art. 67b ustawy Ordynacja Podatkowa.

Uwagi
a. wysokość podatku od środków transportowych winna być naliczana przez podatnika i wykazana w deklaracji sporządzonej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
b. podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku
c. wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101) czynnej pn.-pt. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku: Bank PEKAO SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Jednostka odpowiedzialna
Referat Podatkowy Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 103, I piętro, tel. 087 7324 128

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2009 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5096
23 stycznia 2019 09:54 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.
23 stycznia 2019 09:48 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Dodanie załącznika.
23 stycznia 2019 09:42 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Dodanie załącznika.