Pozbawienie najemcy uprawnień do lokalu komunalnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o pozbawienie uprawnień do lokalu, po uzyskaniu stosownych wpisów u zarządcy budynku
2. Załączniki:
- wyrok rozwodowy w przypadku byłego małżonka

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Inspektor ds. lokalowych, pok. Nr 110 (I piętro), tel. 087 7324 118.

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn.zm./

2. Uchwała Nr XIX/23/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka.

Inne informacje

1. Z wnioskiem o pozbawienie współnajemcy uprawnień do lokalu może wystąpić wyłącznie osoba mająca tytuł prawny do tego lokalu (inny współnajemca, np. były małżonek, rodzeństwo).
2. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Mienia (pokój 110).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4637
12 maja 2008 09:53 Administrator - Utworzenie sprawy.