Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek, w któym należy podać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
1a.  Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
1b.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2.  Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
3. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. 

Miejsce złożenia dokumentów

  • Punkt Obsługi Klienta, pok. 7 (parter),
  • Sprawę prowadzi: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 110 (Ipiętro), tel. 87 73 24 131

Opłaty

  • opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 107 zł,
  • opłatę skarbową za wydanie zezwoelnia należy uiścić w kasie tut. Urzędu (godz. 9.00 do 14.00) lub na rachunek bankowy Urzędu (wskazany na stronie główne Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Dane teleadresowe w części ,,informacje dodatkowe")

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie poźniej niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2018, poz. 1454 ze zm.) - art. 7 ust. 1

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwoelnia

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2621
25 września 2019 14:39 (Edyta Polak) - Aktualizacja danych sprawy.
20 września 2019 14:29 (Edyta Polak) - Aktualizacja danych załącznika.
20 września 2019 14:29 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika.