Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek, w któym należy podać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności; 
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem; 
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; 
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności; 
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.  
Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, inspektor ds. komunalnych, pok. 110 (Ipiętro), tel. 87 73 24 131

Opłaty

opłata za zezwolenie wynosi: 107 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie poźniej niż w ciągu dwóh miesięcy od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r.  - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2013, poz. 1399)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwoelnia

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2481
31 grudnia 2018 13:39 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2014 12:04 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2014 15:22 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.