Warunki uzyskania zezwolenia w zakresie: ochrony przed bezdomnością zwierząt oraz na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, transport zwłok zwierzęcych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Do uzyskania zezwolenia w powyższym zakresie należy złożyć wniosek zawierający:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegajacy się o zezwolenie na prowadzenie działalności objetej wnioskiem;

4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objetej wnioskiem;

5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6. określenie terminu podjęcia działalności objetej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;

Do wniosku przedsiebiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa sie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań". 

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w uchwale nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk  i spalarni.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Inspektor ds. komunalnych, pok. 110 (I piętro), tel. (087) 73 24 131. 

Opłaty

Opłata skarbowa za zezwolenia wynosi: 616 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2739
31 grudnia 2018 13:34 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.
20 stycznia 2016 11:18 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika.
20 stycznia 2016 11:17 Jacek Stankiewicz - Usunięcie załącznika.