Rozgraniczenie nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wniosek;
-załączniki:
* dokument potwierdzający własność nieruchomości.
* kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przedmiotem rozgraniczenia,
* aktualne adresy wszystkich właścicieli biorących udział w rozgraniczeniu,
* potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez geodetę uprawnionego,
* ewentualne pełnomocnictwo właściciela do złożenia wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa:
* za wniosek - 5,00 zł.
* za każdy załącznik - 0,50 zł.

W kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku lub na konto: Bank BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0170 2300

Termin i sposób załatwienia

14 dni na wydanie decyzji ( od dnia dostarczenia operatu pomiarowego przyjętego do zasobu ODGiK ).

Podstawa prawna

Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z decyzji może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji - przekazania sprawy sądowi.

Inne informacje

Uwagi:
Po złożeniu wniosku Burmistrz Miasta wydaje w ciągu 14 dni postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie. Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.

Wszystkie czynności administracyjne, wniosek i załączniki wolne od opłaty skarbowej ( ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz. U. nr 86, poz. 960 - zał. Część I pkt.10 ).

Tryb odwoławczy:
Postanowienie jest ostateczne - nie przysługuje zażalenie!

ETAP KOŃCOWY:

- Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2000 r., nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości - Dz. U. nr 45, poz.453 )
- Kodeks postępowania administracyjnego - j. tekst Dz. U. nr 98 poz.1071 z 2000 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2766
12 sierpnia 2009 13:22 Małgorzata Kulas - Aktualizacja danych sprawy.
23 kwietnia 2008 12:16 Administrator - Utworzenie sprawy.