Podział nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

Załączniki:
- aktualny odpis z księgi wieczystej,
- 2 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości,
- wypis z rejestru ewidencji gruntów,
- aktualny odpis z rejestru handlowego - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.
Postępowanie kończy się wydaniem postanowienia.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Podstawa prawna

- dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46 poz. 543),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. z 1998 r., Nr 25, poz. 130).

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku - pok. 104). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Wniosek składa właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości (dotyczy osób fizycznych).

Inne informacje

Na mapach koncepcji podziału nieruchomości powinny być:
- granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
- oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
- granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
- linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany podział powodował by podział tego budynku.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia wnioskodawca winien przedłożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku - pok. 104 wniosek o zatwierdzenie projektu podziału wraz z dokumentacją geodezyjną - projekt podziału nieruchomości, sporządzony przez uprawnionego geodetę w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej.

Termin załatwienia sprawy:
14 dni na wydanie decyzji licząc od dnia dostarczenia wniosku.

Opłaty:
Wniosek, załączniki oraz czynności urzędowe są wolne od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4387
31 grudnia 2018 13:41 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.
23 kwietnia 2008 12:10 Administrator - Dodanie załącznika.
23 kwietnia 2008 12:10 Administrator - Utworzenie sprawy.