Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, po uiszczeniu opłaty, powinien zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

2. informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gaspodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4. określenie rodzaju  i zakresu transportu drogowego, oraz obszaru wykonywania przewozu  taksówką;

5. określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 

Do wniosku należy dołączyć:

1.oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji;

2. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców;

3. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

 

Zgłoszenie zmian

Zmianę danych należy zgłaszać, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 111 (I piętro);

Informacje: 87 73 24 144

Opłaty

Za udzielenie licencji,  w zależności od okresu ważności, pobiera się następującą opłatę:
od 2 do 15 lat - 200 zł,
powyżej 15 do 30 lat - 250 zł, 
powyżej 30 do 50 lat - 300 zł.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu pok.101 w godz.9.00-14.00 lub na rachunek bankowy:
Bank PEKAO SA O/Giżycko 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 


Opłata za zmianę licencji wynosi 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Termin i sposób załatwienia

Jeden miesiąc.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 58);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie  wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 916);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r.poz. 713);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z 2014 r. poz.1217;

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. z 2010 r. poz. 1255).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka

Inne informacje

Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1.a) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową,a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą: -nie  zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

 - nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

b) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

2. zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy: 
 - nie byli skazani za przestępstwa  przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,

3.spełniają wymagania określone w art. 39a ust.1 pkt 1-4 tj.posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

4. nie ma  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

5.  nie ma  przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8151
29 kwietnia 2019 15:00 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
15 kwietnia 2019 11:05 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
16 sierpnia 2018 08:19 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.