Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.


Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą:

Mogą skorzystać z usługi telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępnej pod numerem 801 055 088. Dzięki nowej usłudze w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśni zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmie dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadzi je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie przedsiębiorca otrzyma sms z numerem wniosku, z którym będzie mógł udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik go wydrukuje i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać też zdalnie (bez konieczności udawania się do urzędu), wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

  1. Mogą samodzielnie wypełnić wniosek za pomocą kreatora na stronie: www.firma.gov.pl i po podpisaniu go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP samodzielnie dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2.  Jeżeli osoby te nie posiadają narzędzi elektronicznych umożliwiających potwierdzenie ich tożsamości, mogą wydrukować przygotowany wniosek CEIDG i przyjść z nim do dowolnego urzędu gminy na terenie całego kraju, gdzie zostanie on przekształcony przez urzędnika w dokument elektroniczny i przesłany do CEIDG.
  3. W przypadku braku dostępu do Internetu wniosek CEIDG-1 można wypełnić odręcznie w siedzibie dowolnego urzędu gminy i przy pomocy urzędnika zarejestrować działalność gospodarczą.

 

 

Opłaty

Złożenie wniosku CEIDG jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

 

 

 

 

Wnioski przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich - al. 1 Maja 14, pokój nr 7 (parter), tel. 87 7324 110

 

Wprowadzony został podział danych, które wpisuje się do CEIDG na dane ewidencyjne i dane informacyjne. Dane ewidencyjne obejmują m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile posiada). Dane informacyjne obejmują m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, informację o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej.

1. Dane informacyjne można zmienić w każdym czasie.

2. Dla danych ewidencyjnych zachowany został termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tychże danych.


 

Podstawa prawna

 

 

Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązują przepisy Konstytucji Biznesu, które zmieniają m.in. zasady dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców (CEIDG).  Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności.

Pakiet ustaw tworzących Konstytucję Biznesu:

1. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647);

2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);

3. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650);

4. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649);

5. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z

Inne informacje

Zmiany dotyczą m.in.:

·        -  umożliwiono bezterminowe zawieszenie firmy zarejestrowanej w CEIDG (minimalny okres wciąż wynosi 30 dni);

·        -  istnieje możliwość zgłoszenia zawieszenia/wznowienia z datą wsteczną;

·       -   można również zrezygnować z zawieszenia/wznowienia;

·        -  mniej danych we wniosku rejestracyjnym;

·        - opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie;

·       -   możliwość złożenia wniosku informującego o niepodjęciu działalności gospodarczej (można to zrobić w dowolnym terminie, nawet po dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia działalności);

·       -  możliwość zmiany daty rozpoczęcia działalności wpisanej we wniosku rejestracyjnym w CEIDG (nawet na datę wsteczną);

·      -   nie ma konieczności zgłaszania zmiany nazwiska (zmiana zostanie pobrana z rejestru PESEL) oraz adresu, gdy nastąpiła administracyjna zmiana nazwy ulicy bądź miejscowości;

·      -   przywrócenie działalności. Jeżeli zgłoszono do CEIDG zaprzestanie działalności (wniosek o wykreślenie wpisu), można zgłosić (wniosek o zmianę wpisu) rezygnację z zaprzestania działalności. „Przywrócenie" działalności może wiązać się z dodatkowymi formalnościami np. w Urzędzie Skarbowym czy ZUS.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 11666
16 sierpnia 2018 08:24 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.
16 sierpnia 2018 08:22 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2018 11:23 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.