Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Uwaga Przedsiębiorcy:
Dane dotyczące przedsiębiorców zarejestrowanych przed 1 lipca 2011r. przeniesione zostały z gminnych ewidencji działalności gospodarczej do systemu CEIDG.

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą:

Mogą skorzystać z usługi telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępnej pod numerem 801 055 088. Dzięki nowej usłudze w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśni zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmie dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadzi je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie przedsiębiorca otrzyma sms z numerem wniosku, z którym będzie mógł udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik go wydrukuje i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać też zdalnie (bez konieczności udawania się do urzędu), wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

  1. Mogą samodzielnie wypełnić wniosek za pomocą kreatora na stronie: www.firma.gov.pl i po podpisaniu go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP samodzielnie dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2.  Jeżeli osoby te nie posiadają narzędzi elektronicznych umożliwiających potwierdzenie ich tożsamości, mogą wydrukować przygotowany wniosek CEIDG i przyjść z nim do dowolnego urzędu gminy na terenie całego kraju, gdzie zostanie on przekształcony przez urzędnika w dokument elektroniczny i przesłany do CEIDG.
  3. W przypadku braku dostępu do Internetu wniosek CEIDG-1 można wypełnić odręcznie w siedzibie dowolnego urzędu gminy i przy pomocy urzędnika zarejestrować działalność gospodarczą.

Od 20 maja 2017 r. za posrednictwem CEIDG przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia do ZUS. Może zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (formularze ZUS ZUA i ZUS ZZA), oraz: zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrować (ZUS ZCNA), zgłosić zmianę swoich danych identyfikacyjnych (ZUS ZIUA), zgłosić wyrejestrowanie siebie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA).

Możliwość składania za pośrednictwem CEIDG dotyczy tylko wymienionych wniosków i sytuacji. Jeżeli przedsiębiorca chce zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z nim współpracuje, nadal musi to zgłosić bezpośrednio do ZUS.
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi Minister Rozwoju.

Opłaty

Złożenie wniosku CEIDG jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie zmiana do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Zmiana pozwala na rejestrację działalności gospodarczej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl.
Formularze i instrukcje dostępne na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mg.gov.pl, pod numerem infolinii 0 801 055 088 oraz w Urzędzie Miejskim w Giżycku (pokój 7, telefon 87 73 24 110).  

Wnioski przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich - al. 1 Maja 14, pokój nr 7 (parter),

telefon 87 7324 110.

Podstawa prawna


- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. 
 

Inne informacje

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

1/ zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych,

2/ wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 10745
22 maja 2017 10:57 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. Załączenie formularzy, aktualizacja informacji
22 maja 2017 08:38 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.
22 maja 2017 08:32 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.