Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wymeldowanie, kserokopia tytułu prawnego do lokalu, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek składa osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta, pok. 7

Opłaty

opłata skarbowa 10 zł od każdej decyzji

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Termin może być przedłużony, po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

Podstawa prawna

-  Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.);
-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie meldunkowej wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka

Inne informacje

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub  innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego,  który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił  obowiązku wymeldowania się.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6132
21 stycznia 2019 13:12 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.
21 czerwca 2018 09:51 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
21 czerwca 2018 09:49 Grażyna Bogdanowicz - Usunięcie załącznika.