Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wymeldowanie, kserokopia tytułu prawnego do lokalu, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek składa osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego pok.104

Opłaty

opłata skarbowa 1o zł od każdej decyzji

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Termin może być przedłużony, po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

Podstawa prawna

-  Art.35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (t.j.  Dz.U.2017.657)
-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017.1257);

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie meldunkowej wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka

Inne informacje

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub  innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego,  który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił  obowiązku wymeldowania się.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5519
21 lipca 2017 09:02 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana podstawy prawnej
22 maja 2017 11:06 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana podstawy prawnej
09 sierpnia 2016 10:54 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.