Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta, pok. 7,

Opłaty

Do wniosku o udostępnienie danych jednostkowych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kwocie 31,00zł, chyba że udostępnienie danych jest wolne od opłaty. Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu pok.101 w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy:  Bank PeKao SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

-  rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z  rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2523, zm. z 2019 r., poz. 1212);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z  rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz.2482)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka

Inne informacje

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom:
1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2. Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3. komornikom sądowym  - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczajacego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
4. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.


Podmiotom, które nie posiadają decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą teletransmisji danych, dane udostępnia się w liczbie nieprzekraczającej 300 danych jednostkowych w roku kalendarzowym.

W tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.


Dane z powyższych rejestrów, mogą być udostępniane odpłatnie:
1. osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2. innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą interes prawny, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego,  który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. Dane są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Jeżeli o udostępnienie danych jednostkowych wnioskuje osoba lub jednostka organizacyjna, która wykazała interes faktyczny, udostępnienie danych może nastąpić, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą ( zgoda na udostępnienia danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6278
05 lipca 2019 12:52 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana zasad udostępniania danych
05 lipca 2019 11:01 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
05 lipca 2019 11:01 Grażyna Bogdanowicz - Usunięcie załącznika.