Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszenia zameldowania (formularz papierowy) podpisany własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej;
 2. Potwierdzenie pobytu dokonane (własnoręcznym podpisem) przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu;
 3. Do wglądu tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja, umowa, orzeczenie sądu – nie może być kserokopia tych dokumentów, chyba, że są potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 4. Do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport.
 • Formularz wypełnia się w języku polskim.
 • Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

Zaleldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl. Wówczas należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu lub odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a jeżeli tytuł prawny do lokalu należy do innej osoby należy dołączyć również oświadczenie tej osoby potwierdzające pobyt w lokalu osoby dokonującej zameldowania się.

Można dokonać zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem się z poprzednich miejsc pobytu – jest to najdogodniejsza forma zameldowania, polega ona na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności zgłoszenia wymeldowania w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wydział Spraw Obywatelskich pok. 5
 • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału
  Informacje tel. 087 7324 132; 087 7324 134

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Termin i sposób załatwienia

W dniu złożenia zgłoszenia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2411).

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r. poz.2484).

Inne informacje

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia.
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Nie ma obowiązku zameldowania na pobyt czasowy, jeżeli pobyt ten nie przekracza 3 miesięcy.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Kto może dokonać czynności zameldowania

 • osoba dokonująca zameldowania – osobiście;
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu, albo w formie dokumentu elektronicznego po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadch określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu;
 • zameldowania w formie dokumentu elektronicznego również można dokonać przez pełnomocnika lub w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Przy dokonaniu  zameldowania na pobyt stały wydaje się z urzędu, nieodpłatnie,  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zamieszkania

Przy dokonaniu zameldowania na pobyt czasowy na wniosek osoby meldującej się, zaświadczenie wydaje się odpłatnie (17zł opłata skarbowa), przy czym zaświadczenie jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonych na terytorium RP, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy  następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko przebywa.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 13009
05 lipca 2019 11:06 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
05 lipca 2019 11:06 Grażyna Bogdanowicz - Usunięcie załącznika.
21 stycznia 2019 13:22 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.