Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – RI/04

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek zawierający:
- Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy występującej o warunki;
- Plan sytuacyjny nieruchomości;
- Zestawienie powierzchni, z których mają być odprowadzone wody opadowe;

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego – pokój nr 104

Opłaty

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Termin i sposób załatwienia

- Wnioski są rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty złożenia;
- Ważność warunków – 2 lata od daty wydania;

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2472
16 marca 2015 11:09 Sebastian Pyzalski - Aktualizacja danych sprawy.
13 marca 2015 12:36 Dorota Jankowska - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2015 14:10 Sebastian Pyzalski - Aktualizacja danych sprawy.