Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 7, tel. 87 7324 111 oraz na stronie www.bip.gizycko.pl)

Załączniki:

  1. Opinie komendantów powiatowych Policji, Straży Pożarnej, Kierownika Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  2. Graficzny plan obiektu zawierający: drogi dojścia i rozchodzenia się publiczności, drogi ewakuacyjne oraz drogi dojazdowe dla pojazdów służb ratowniczych, oznaczenia punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody, oraz punktów informacyjnych, oznaczenia lokalizacji hydrantów, zaworów przyłączy energii elektrycznej itd., oznaczenia punktów gastronomicznych, sanitariatów.
  3. Regulamin obiektu.
  4. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia jej uczestnikom.
  5. Informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana.
  6. Zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.
  7. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika ds. bezpieczeństwa).
  8. Instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności między podmiotami zabezpieczającymi imprezę oraz informacja o rozmieszczeniu służb porządkowych.
  9. Polisę ubezpieczeniową (dotyczy imprez, na które wstęp jest odpłatny).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Giżycku, Punkt Obsługi Klienta pok. nr 7 (parter), tel. 87 7324 111.

Sprawę prowadzi Straż Miejska w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 giżycko, tel. 87 428 57 54, 87 7324 121, fax 87 7324 126, sm@gizycko.pl

Opłaty

za zezwolenie - 82 zł 

Płatne w kasie Urzędu Miejskiego pok. 101 (I piętro) w godz. 9.00 – 14.00

lub na konto w PKO S.A. O/Giżycko 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja administracyjna.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504).

3. stawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta  (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu na I piętrze, pok. nr 104).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5917
07 lipca 2016 13:06 Małgorzata Kulas-Szyrmer - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2016 13:01 Małgorzata Kulas-Szyrmer - Usunięcie załącznika.
07 lipca 2016 13:01 Małgorzata Kulas-Szyrmer - Dodanie załącznika.