Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

2. Jeśli odpis aktu podlega opłacie skarbowej - należy załączyć do wniosku oryginał opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

urząd stanu cywilnego

Opłaty

- wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł
- wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł
- wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym - 22 zł


Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2018, poz.1044) 

Jeżeli czynność podlega opłacie skarbowej należy ją wnieść:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku
lub
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku:

Bank PEKAO SA O/Giżycko ul.Dąbrowskiego 12

 IBAN: PL 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306  

                      KOD BIC: PKOPPLPW

Oryginał dowodu wpłaty należy dostarczyć do USC wraz z wnioskiem.

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U.z 2018, poz.2224)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 225),

ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2018, poz.1044)

 
j.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC Giżycko, przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:

- skrócony

- zupełny

- skrócony na druku wielojęzycznym

 

Osobą uprawnioną do uzyskania odpisu aktu jest:

 

- osoba, której akt dotyczy

- jej wstępni - rodzice, dziadkowie

- jej zstępni – dzieci, wnuki

- jej rodzeństwo

- współmałżonek

Odpisy wydaje się również na wniosek:

- sądu

- organu państwowego

- innych osób, które udokumentują  interes prawny

- osoby posiadającej pełnomocnictwo

 

Odpis w formie dokumentu elektronicznego

 

Odpisy aktu stanu cywilnego wydane w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

W przypadku wydrukowania takiego odpisu, traci on walor dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej. Nie można posługiwać się (wprowadzać do obrotu prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem graficznym tego dokumentu. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na skrzynkę na platformie ePUAP.

Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej. 

 

 

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 19312
18 grudnia 2018 12:21 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.
18 grudnia 2018 12:21 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.
18 grudnia 2018 12:20 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.