Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - transkrypcja

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEG0

Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Transkrypcja jest obligatoryjna jeżeli:
- obywatel RP posiada akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenie na terenie Polski i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
- obywatel RP ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie nr PESEL
Wymagane dokumenty w przypadku wpisu, uzupełnienia lub sprostowania:

AKT U R O D Z E N I A
1. Oryginalny zagraniczny akt urodzenia dziecka (może być na druku wielojęzycznym)
2. Jeśli jedno z rodziców dziecka jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia cudzoziemca
3. Informacja rodziców dziecka odnośnie ich stanu cywilnego w momencie urodzenia dziecka oraz o pochodzeniu dziecka
4. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
- polskiego konsula.
5. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku dostępny w USC Giżycko pok. nr 3 lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl )
6. Jeśli rodzice nie dokonują wpisania aktu urodzenia osobiście wówczas mogą udzielić pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa dostępny w USC Giżycko pok. nr 3 lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl)
7. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osoby, której akt dotyczy (przy małoletnim dziecku na wniosek rodziców) dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

AKT M A Ł Ż E Ń S T W A
1. Oryginalny zagraniczny akt małżeństwa (może być na druku wielojęzycznym)
2. Jeśli jedno z małżonków jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia obcokrajowca
3. Informacja nt. stanu cywilnego w momencie zawarcia małżeństwa oraz usc, który sporządził poprzedni akt
4. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
- polskiego konsula.
5. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku dostępny w USC Giżycko pok. nr 3 lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl
6. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
7. Jeśli małżonkowie nie dokonują wpisania aktu małżeństwa osobiście, wówczas mogą udzielić pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa dostępny w USC Giżycko pok. nr 3 lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl)
8.Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osób, których akt dotyczy dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji

AKT Z G O N U
1. Oryginalny zagraniczny akt zgonu (może być na druku wielojęzycznym)
2. Jeśli zmarły jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia cudzoziemca
3. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
- polskiego konsula.
4. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku dostępny w USC Giżycko pok. nr 3 lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Giżycku, al.1 Maja 14, 11-500 Giżycko
pok. Nr 3 (parter), tel. 798 612 975,  87 7324 156

Opłaty

odpis zupełny po transkrypcji – 50 zł

odpis zupełny po sprostowaniu – 39 zł

odpis zupełny po uzupełnieniu – 39 zł

pełnomocnictwo - 17zł

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2016, poz.2064 ze zm.)

Tryb odwoławczy

od decyzji odmownej strona może wnieść odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku

Inne informacje

WAŻNE  INFORMACJE:  

  1. Akt nie zawierający wszystkich danych wymaganych w świetle prawa polskiego nie będzie posiadał pełnej mocy dowodowej. Wobec tego na wniosek osoby, której akt dotyczy/osoby posiadającej interes prawny lub faktyczny, akt winien być uzupełniony zgodnie z art.37  prawa o aktach stanu cywilnego. Podstawę uzupełnienia aktu stanowią inne akty stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone dla tego aktu i inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego i jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze dot. tej osoby lub jej wstępnych.

  2. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osób, których akt dotyczy dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji

  3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisania zagranicznego aktu do polskich ksiąg oraz sprostowania/uzupełnienia - nie podlegają zwrotowi. 

  1. Wpisanie aktu urodzenia nie skutkuje czynnościami dokonywanymi z urzędu tj. zameldowaniem i  nadaniem numeru ewidencyjnego PESEL osoby, której akt dotyczy.


 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 18756
14 czerwca 2018 11:06 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.
14 czerwca 2018 11:06 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.
14 czerwca 2018 11:05 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.