Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC – USC/06

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

OBYWATEL  POLSKI PRZEDSTAWIA:

 1. Dowód osobisty lub paszport do wglądu
 1. odpisy aktów  stanu cywilnego  nie są wymagane jeśli zostały sporządzone na terenie RP. Natomiast w przypadku posiadania aktów urodzenia sporządzonych poza granicami kraju  – obywatel RP przedstawia:
 • zagraniczny akt urodzenia
 • zagraniczny akt małżeństwa wraz z prawomocnym wyrokiem o jego ustaniu lub unieważnieniu
 • zagraniczny akt małżeństwa oraz akt zgonu małżonka
 • tłumaczenie zagranicznych dokumentów  dokonane przez:

- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

-  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

-  konsula.

Jeśli akty stanu cywilnego dot. obywatela RP nie są sporządzone w USC Giżycko wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich wprowadzenia do rejestru stanu cywilnego. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego.

 

CUDZOZIEMIEC  PRZEDSTAWIA:

 1. paszport (obywatele europejskich państw członkowskich mogą udokumentować swoją tożsamość paszportem lub dowodem  osobistym)
 2. zagraniczny odpis aktu urodzenia
 3. w przypadku osoby rozwiedzionej – zagraniczny odpis skrócony aktu małżeństwa  z adnotacją  o rozwodzie lub prawomocnym wyrokiem rozwodowym
 4. w przypadku wdowca/wdowy –odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu małżonka
 5. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo tzw. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.
 6. Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w pkt 5, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu – wówczas należy przedłożyć prawomocne postanowienie sądu
 1. tłumaczenie w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego (powyżej określne zostały wymogi dot. tłumaczenia zagranicznych dokumentów)
 2. udział biegłego lub  tłumacza  podczas podpisywania dokumentów w USC

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Giżycku, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. Nr 3 (parter), tel. 087 7324 156, 798612975

Opłaty

- sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

Podstawa prawna

- art. 1– 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz. U. z 2017r., poz.682 ze zm.),
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.z 2016r., poz.2064 ze zm.)

Inne informacje

Termin zgłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa:
Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.
Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia i podpisania dokumentów.
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu w/w dokumentów (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)


W przypadku gdy obcokrajowiec nie ma możności uzyskania zaświadczenia o zdolności prawnej wówczas należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu od jego złożenia.
Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza lub biegłego podczas podpisywania zapewnienia oraz podczas składania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6618
11 czerwca 2018 18:52 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.
04 stycznia 2017 11:22 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.
20 września 2015 21:09 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.