Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu

2.  Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa

3.  Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński na terenie Polski nie muszą przedkładać swoich odpisów, jednakże ich odpisy muszą znaleźć się w Systemie Rejestrów Państwowych. W związku z tym przed planowanym zgłoszeniem się do USC w celu podpisania zapewnień, należy uprzednio skontaktować się z urzędem stanu cywilnego (z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym) celem wskazania swoich danych, które umożliwią ustalenie aktów niezbędnych do przygotowania dokumentów przedślubnych. Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Giżycko wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Giżycku, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. 3 (parter), tel. 087 7324 156, 798612975

Opłaty

- sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

- jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem usc należy złożyć wniosek wraz z dodatkową opłatą - 1000 zł

Termin i sposób załatwienia

Akt małżeństwa sporządzany jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

art. 1– 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj.Dz. U. z 2017r., poz.682 ze zm.),
art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2016, poz.2064 ze zm.)

Inne informacje

Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia:

Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu osobistego zapewnenia (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)
Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą podpisania zapewnienia.

1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.
2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takieJ osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
4. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, wówczas należy dostarczyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 13873
13 czerwca 2018 14:43 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.
13 czerwca 2018 14:43 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.
08 czerwca 2018 23:08 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.