Zmiana imienia i nazwiska

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
2. zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka oraz zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat. Zgoda może być złożona w obecności kierownika USC
lub przed konsulem RP bądź z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli jedno
z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej należy dostarczyć postanowienie
sądu. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się
o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej - wówczas należy dostarczyć postanowienie
sądu.
3. opłata skarbowa

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Giżycku (pokój nr 3 - parter) al.1 Maja 14, 11-500 Giżycko
tel.798 612 975,  87 7324 156

Opłaty

- decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37 zł
Opłata skarbowa wnoszona jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku pok.101
lub na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Giżycku
Bank PEKAO SA O/Gizycko, ul.Dąbrowskiego 12

 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306                             

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz.U. 2016, poz.10 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika usc Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP .
2. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczy zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka
- na imię lub nazwisko używane
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada
3. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska każdy ze współmałżonków powinien złożyć osobny wniosek wraz z załącznikami.
5. Jeżeli zmiana nazwiska ma objąć dziecko, które ukończyło 13 lat – potrzebna jest również jego zgoda.
6. Gdy o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka wystąpi jedno z rodziców, drugi rodzic – musi wyrazić zgodę, chyba że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
7. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6009
13 czerwca 2018 15:05 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.
13 czerwca 2018 15:04 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.
13 czerwca 2018 15:04 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.