Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Miasta Giżycka. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia bądź odpłatnie na wniosek właściciela w terminach podanych poniżej.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami:

- dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia) w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł

 

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

- osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, pokój nr 7, parter

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku w Wydziale Mienia pokój nr 215 (II piętro) oraz pod numerem telefonu 798 613 151.

Opłaty

50 zł opłaty skarbowej  zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej- część II ust. 20a załącznika do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – tylko w przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 101 ( I piętro) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku nr 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Termin i sposób załatwienia

Jeśli zostaną spełnione warunki przedstawione w ustawie, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zaświadczenie wydawane jest:

– w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,

- w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.

 

W przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Inne informacje

1. Zgodne z art. 1 ust. 1 i ust. 2 przekształceniu na mocy ustawy podlegają gruntu zabudowane na cele mieszkaniowe, czyli nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystania z budynków mieszkalnych.

2. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę, której wysokość jest równa wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

3. Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego każdemu właścicielowi przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty w kwocie pozostającej do spłaty.

4. Podmioty zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej to:

1) parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)

2) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:

a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,

b) użytkowanie uzyskały na podstawie:

- art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),

- innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990r.

5. Od jednorazowej opłaty wskazanej w pkt 3 dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bądź udziałów w gruntach związanych z lokalami mieszkalnymi oraz spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe przysługuje bonifikata zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr LVIII/117/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (treść uchwały można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1210/wiadomosc/442752/uchwala_nr_lviii1172018_rady_miejskiej_w_gizycku_z_dnia_24_pazdz).

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Urząd Miejski w Giżycku informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka zwany dalej: "Administratorem". Kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty - adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub telefonu pod numerem: 87 7324 111. Istnieje możliwość skontaktowania się także z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych  Osobowych pisząc na adres: dpo@gizycko.pl lub telefonując pod numer: 87 7324 113.


2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Giżycko,  wynikającego z odrębnych przepisów prawa.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych we wniosku jest konieczna
celem
realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Giżycko. 


3. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Urząd Miejski w Giżycku przestanie przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – Urząd Miejski w Giżycku zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.


4. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadania stanowiącego podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów.


5. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia procedury ustalenia użytkowników gruntu.


7.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-12-31
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Jurga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2018 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 607
19 lutego 2019 15:20 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika.
19 lutego 2019 15:20 Natalia Żadziłko - Usunięcie załącznika.
19 lutego 2019 14:39 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika.