Zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 

Wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Opłata skarbowa w wysokości 17zł, chyba że zaświadczenie jest wolne od opłaty bądź wydawane jest z urzędu. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą  złożenia wniosku. Dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu pok.101 w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy:
Bank PeKao SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 7

 


Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

 -  art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.);
-  dział VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z   późn. zm.);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1044 z późn. zm.).

 

Inne informacje

 

 

1.Zaświadczenia wydawane na wniosek:

Na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP), wydaje się zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych, dotyczących tej osoby,

Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Przy dokonaniu zameldowania na pobyt czasowy na wniosek osoby meldującej się, zaświadczenie wydaje się odpłatnie, przy czym zaświadczenie jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 2. Zaświadczenia wydawane z urzędu:

Przy dokonaniu  zameldowania na pobyt stały wydaje się z urzędu, nieodpłatnie, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zamieszkania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.02.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2018 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 406
21 stycznia 2019 13:25 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2018 09:05 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
01 lutego 2018 13:49 Grażyna Bogdanowicz - Utworzenie sprawy.