Dodatki energetyczne

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 • kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

 • pokój 111 – I piętro
 • poniedziałki od 8.00 do 16.00
 • wtorki – piątki w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka.

Inne informacje

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

1)      w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku,

2)      na rachunek bankowy osoby wnioskującej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.04.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2017 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 583
12 kwietnia 2017 14:36 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika.
12 kwietnia 2017 14:34 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
12 kwietnia 2017 12:50 Jacek Stankiewicz - Utworzenie sprawy.