Dodatki mieszkaniowe

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
 2. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 3. zaświadczenia potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów (brutto) gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wg deklaracji o dochodach;
 4. informacja zarządcy dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu;
 2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
 • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;
 • emerytura/renta - decyzja ZUS lub przekazy pocztowe z 3 miesięcy, lub zaświadczenie z ZUS;
 • alimenty - wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona) lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – decyzja) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
 • uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
 • zaświadczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • pokój 111 – I piętro
 • poniedziałki od 8.00 do 16.00
 • wtorki – piątki w godzinach od 7.30 do 15.30

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka.

Inne informacje

Dodatek mieszkaniowy

 • przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu;
 • przysługuje następującym osobom: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny;
 • przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód wynosi 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);
 • przysługuje osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe, odpowiednio:
  • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
   • normatywna dla 1 osoby – 35,00 m2            maksymalna – 45,50 m2
   • normatywna dla 2 osób – 40,00 m2                   maksymalna – 52,00 m2
   • normatywna dla 3 osób – 45,00 m2                   maksymalna – 58,50 m2
   • normatywna dla 4 osób – 55,00 m2                   maksymalna – 71,50 m2
   • normatywna dla 5 osób – 65,00 m2                   maksymalna – 84,50 m2
   • normatywna dla 6 osób – 70,00 m2                   maksymalna – 91,00 m2
   • w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2.

 

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.

 

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.04.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2017 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 1911
12 kwietnia 2017 15:19 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
12 kwietnia 2017 14:46 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika.
12 kwietnia 2017 14:45 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika.